سوالات نستی و غیره 12 درس دوم پایه هفتم

پایه هفتم 12 درس آخر: سوالات درس سیزدهم و چهاردهم

پاسخ درست را علامت بزنید :

1) اگر تعداد زاد و ولد از مرگ و میر بیشتر باشد جمعیت چه تغییری می کند ؟

الف ) کاهش می یابد                               ب ) افزایش می یابد *

ج ) تغییری نمی کند                               د ) رشد منفی پیدا می کند

2) در کدام کشور زیر رشد جمعیت منفی است  ؟

الف ) ایران              ب ) سوئیس*               ج ) عربستان                         ج ) همه ی موارد

3) طبق سرشماری سال 1390 جمعیت ایران چقدر بوده است  ؟

الف ) 65 میلیون          ب ) 70 میلیون           ج ) 75 میلیون *         د ) 80 میلیون

4) در کدام یک از نواحی زیر تراکم جمعیت بیشتر است  ؟

الف ) کناره دریای خزر *                         ب ) خوزستان 

ج ) نواحی داخلی ایران                  د ) کوهپایه های زاگرس 

5)کدام یک از عوامل زیر موجب تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران شده است    ؟

الف ) باران کافی و خاک حاصلخیز                  ج ) وجود سازمان های دولتی و دانشگاه ها *

د ) آب و هوای معتدل و مطلوب              ب ) داشتن منابع نفت و گاز

6) کدام گزینه جمعیت بزرگسالان را تشکیل می دهد ؟

الف ) 1-25 سال             ب ) 25-65 سال *               ج ) 35-65سال                د ) 20-60سال

1) کدامیک از آب های زیر زمینی نیست  ؟

الف ) رودها *          ب ) چشمه ها             ج ) قنات ها                د ) چاه 

2) منظور ازآبهای سطحی کدام است ؟

الف )دریاچه ها                  ب ) چشمه ها               ج ) رودها*                  د )سفره ی آب زیرزمینی

 3) کدام  رودهای زیر قابل کشتی رانی هستند ؟

الف ) رود ارس             ب ) زاینده رود            ج ) سفید رود             د )رود کارون*

4) رودهای کدام حوزه آبریز موقت و فصلی هستند ؟

الف ) دریای خزر           ب ) خلیج فارس             ج ) دریای عمان            د ) آبریز داخلی*

5) در هنگام دوش گرفتن به طور متوسط هر دقیقه چه مقدار آب مصرف می شود  ؟

الف ) 10 لیتر           ب ) 15 لیتر              ج ) 20 لیتر *                 د ) 25 لیتر

6) رودهای پر آب ایران اغلب از کجا سرچشمه می گیرند ؟

الف ) البرز          ب ) آذربایجان                 ج ) زاگرس                  د ) موارد  الف و ج*

 7) کدام اقدام موجب شسته شدن خاک در اثر  باد و باران می شود ؟

الف ) دفن زباله ها در خاک                                             ب ) ایجاد ساختمان ها و جاده ها روی زمین کشاورزی      

ج ) قطع بوته ها و کندن درختان*                                    د ) کشت پی در پی یک محصول برروی زمین کشاورزی

سوالات درس پانزدهم  و شانزدهم

پاسخ صحیح را مشخص نمایید :

1 )کدامیک از شغل های زیر در نتیجه گردشگری پدید می آید؟

الف ) هتل داری *                       ب ) خودرو سازی

ج ) نمایندگی بیمه                       د ) پرورش زنبور عسل

2 ) کدامیک از نقشه ها در گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف ) نقشه آب و هوا                  ب ) نقشه راه ها

ج ) نقشه گردشگری                   د ) همه موارد *

3 ) کدام مورد از فایده های نقشه برای گردشگری است ؟

الف ) پیدا نمودن جهت و مسیر ما در شهر                  ب )یافتن مکان  جدید

ج )پیدا کردن سریع تر مکان ها                               د ) همه ی موارد*

4) کدام مورد از ویژگی ها ی گردشگر نیست ؟

الف ) محل اقامت خود را بطور دائم ترک می کند .*        ب ) برای تفریح یا استراحت سفر می کند .

ج ) با آداب و رسوم مردم مختلف آشنا می شود .                              د ) در روزهای تعطیل و تعطیلات تابستان به سفر می رود .

5 ) کدامیک از انواع گردشگری نیست ؟

الف ) زیارت اماکن مقدس                        ب ) مطالعه آثار تاریخی

ج ) بازدید نمایشگاه ها                            د ) دیدار با نمایندگان سیاسی *

1) مهم ترین قطب زیارتی کشور کدامست ؟

الف ) مرقد حضرت معصومه                    ب ) مرقد امام رضا ( ع )*

ج ) مرقد امام حسین ( ع )                       د ) مرقد حضرت شاهچراغ

2) آرامگاه کدام شخصیت بزرگ در صحن مطهر امام رضا ( ع ) قرار دارد ؟

الف ) شیخ بهایی*                                               ب ) خواجه نصیرالدین طوسی

ج ) شیخ صفی الدین اردبیلی                               ج ) ابوعلی سینا

3) کدام مورد از القاب امام رضا ( ع ) نیست ؟

الف ) تقی*        ب ) زکی                       ج ) فاضل                       د ) صابر

4) کدامیک از موزه های آستان قدس رضوی می باشد  ؟

الف ) موزه کتاب های خطی*                   ب ) موزه مدال

ج ) موزه طلا                                          د ) موزه سلاح

5) یکی از بنادر گردشگری در سواحل خلیج فارس ودریای عمان است   ؟

الف ) انزلی                    ب ) لنگه                          ج ) چاه بهار*                         ج ) عباس

6) کدامیک از مکان های زیر در زمستان جاذبه های گردشگری هستند  ؟

الف ) دریای خزر                                               ب ) تخت جمشید                      

ج ) خلیج فارس و دریای عمان *              د )  کتیبه بیستون

 

سوالات درس هفدهم و هجدهم و نوزدهم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

1)     مورخان در کار خود از دانش ................... استفاده می کنند .

2)     به کسانی که درباره ی رویدا دهایی گذشته ی زندگی انسان ، مطالعه و تحقیق می کنند،................ می گویند.

3)     اولین روستاها در کنار ..........................پدید آمد .

4)     در یکی از قبایل ماد فردی به نام .................... زندگی می کرد که فرمانروای ماد شد.

5)     رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام ....................بود.

6)     داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی او در جنگ بر روی .................... حجّاری کنند.

7)     نخستین امپراتوری جهانی حکومت.................... است .

8)     در زمان فرمانروایی ...................حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمند تبدیل شد.

9)     آخرین پادشاه ساسانی ................... بود.

10) مبدأ تاریخ ما مسلمانان هجرت پیامبر اکرم )ص ( از..............به................ است .

به سوال زیر پاسخ کوتاه بدهید :

1)    دومورد از مناطق ایران که از آنجا ظروف و سفال پیدا شده نام ببرید : تپۀ سییلک ( درکاشان( و تپۀ حس نلو، )در آذربایجان غربی(

2)    تمدن ایلام در کجا شکل گرفت ؟ در نزدیکی شوش در خوزستان کنونی

3)    تمدن جیرفت در کجا بوجود آمد ؟ در نزدیکی جیرفت کرمان در کنار هلیل رود شناسایی

4)    مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایلام کدام است ؟ خرابه های چُغازنبیل  مهم ترین اثر به جای مانده از تمدن ایلام است .

5)    تمدن بین النهرین در کجا بوجود آمد ؟ درمنطقه ی  بین النهرین )سرزمین بین دو رود دجله و فرات(

6)    کدام پیامبران در بین النهرین می زیسته اند ؟ حضرت نوح )ع( و حضرت ابراهیم )ع( در بین النهرین می زیستند.

7)    کدام پیامبران درمصر می زیسته اند ؟ حضرت یوسف )ع( و حضرت موسی )ع( مدت زیادی در مصر بسرمی بردند.

8)    کوروش در دوران حکومت خود،چه پیروزی هایی بدست آورد؟ او به باِبل )عراق امروزی( و لیدی )ترکیه امروزی( حمله کرد وقلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.

9)    متصرفات اسکندر کجاهاست ؟ علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد.

10)        حکومت سلوکوس چگونه تاسیس شد ؟ پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناور او میان سردارانش تقسیم شد. ایران به دست سلوکوس یکی از سرداران او افتاد وی سلسلهی  سلوکیان را تأسیس کرد.

سوالات درس بیستم و بیست و یکم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

1)    شاهان ایران باستان خود را برگزیده ی آسمان و نماینده ی ................... می دانستند.

2)    در دوره ی  اشکانیان مهم ترین مقام بعد از شاه .................. بود .

3)    داریوش کشور را برای اداره بهتر به ..................ایالت تقسیم کرده بود.

4)    در زمان هخامنشی پایتخت زمستانی .............. بود .

5)    در زمان هخامنشی پایتخت تابستانی  .............. بود .

6)    در زمان ساسانیان پایتخت ................. بود .

7)    در ایران باستان اغلب سعی می کردند با افرادی از ................. خود ازدواج کنند.

پاسخ صحیح را مشخص نمایید :

1)     کدامیک از دولت های زیر چند پایتخت داشت ؟

الف ) ماد                      ب ) هخامنشی *                                    ج ) اشکانی                    د ) ساسانی

2)     در ایران باستان از غرب کشور کدام کشورها به ایران حمله می کردند ؟

الف )لیدی و مصر                      ب ) یونان و بابل             ج )یونان و روم *            د ) روم و بابل

3)     اختلاف طبقاتی در کدام دوره به اوج خود رسید ؟

الف ) ماد                      ب ) هخامنشی                           ج ) اشکانی                    د ) ساسانی *

به سوال زیر پاسخ کوتاه بدهید :

1)     در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟ مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان

2)     در ایران باستان در شهرها بیشتر چه کسانی زندگی می کردند ؟ در این شهرها علاوه بر مأمورانحکومتی، صنعتگران، بازرگانان و پیشهوران نیز زندگی می کردند.

3)     در کتاب اوستا مردم به چند طبقه ی اجتماعی تقسیم می شدند ؟ مردم به دسته ی پیشوایاندینی، ،نظامیان ، کشاورزان و دامداران تقسیم شده اند .

سوالات درس بیست و دوم 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

1)     یکی از ویژگی های تمد ن ها، داشتن .................... بود.

2)     در ایران باستان یکی از صادرات مهم بعضی از ایالات .................... بود.

3)     به فرمان داریوش اول هخامنشی،  .................... ساخته شد.

4)     در زمان اشکانیان، ارزشمندترین و پرسودترین کالای تجاری  ....................  بود.

5)     در ایران باستان بخش زیادی از درآمدهای حکومتی  صرف .........................  می شد.

6)     نوع دیگری از مالیات به نام مالیات سرانه وجود داشت که فقط از .................... وصول می شد .

 

پاسخ صحیح را مشخص نمایید :

1)     در زمان هخامنشیان برای اولین بار سکه زرین توسط چه کسی ضرب شد ؟

الف ) کوروش کبیر                     ب ) داریوش کبیر*                    ج ) خشایار شاه د )شاپور اول

2)     مهم ترین محصول زراعی ایرانیان باستان.................... بود.

الف ) گندم و جو *                     ب ) پنبه و گندم                         ج ) برنج و جو                د ) پنبه و برنج

3)     مهم ترین فعالیت اقتصادی مهم دوره ایران باستان ................. بود .

الف ) دامداری                            ب ) کشاورزی*             ج) تجارت                     د ) صنعت

4)     چه کسانی در ایران باستان از پرداخت مالیات سرانه معاف بودند ؟

الف ) کشاورزان                         ب ) پیشه وران               ج) اشراف و بزرگان *                د ) صنعت گران

/ 0 نظر / 17 بازدید