وبلاگ دبیر علوم اجتماعی

این وبلاگ متعلق به دبیر علوم اجتماعی منطقه یازده تهران می باشد

سوالات تشریحی 12 درس دوم پایه هفتم

سوالات  درس   سیزدهم   مطالعات    اجتماعی   پایه   هفتم   1.     چرادشتلوتوکویرخالیازجمعیتهستند؟ 2.     منظورازرشدمنفیجمعیتچیست؟ 3.     جمعیتچگونهکاهشوافزایشمییابد؟ 4.     جمعیترابهچندگروهسنیتقسیممیکنند؟ 5.     اگررشدجمعیتدرکشوریمنفیباشدچهمشکلاتیبوجودمیآید؟ 6.     درکدامنواحیایرانجمعیتکمیزندگیمیکنند؟ 7.     تراکمجمعیتراتعریفکنید : 8.     چهعاملیموجبجذبجمعیتدرناحیهخوزستانشدهاست؟ 9.     علتتراکمجمعیتدرمنطقهشهریتهرانچیست؟ 10.چگونهمیتوانیماطلاعاتمربوطبهجمعیترابدستآوریم؟ 11.مرکزآمارایرانچهوظیفهایدارد؟ سوالات   درس    چهاردهم 1.     آبموردنیازانسانازچهمنابعیتامینمیشود؟ 2.     آیارودهایایرانقابلکشتیرانیهستند؟ 3.     رودهایایرانازنظرحوزهیآبریزبهچنددستهتقسیممیشوند؟نامببرید 4.     میزانمصرفآبهرفرددرشبانهروزدرایرانچقدراست؟ 5.     میزانمجازمصرف آب  دردنیاچقدراست؟ 6.     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

سوالات تشریحی 12 درس اول پایه هفتم

سوالات   درس   اول   مطالعات  اجتماعی   پایه   هفتم  پاسخسوالاترابطورکاملبدهید : 1.     خداونددربارهگرامیبودنمقامانساندرقرآنچهمیفرماید؟ 2.     منظورازحقیاحقوقیعنیچه؟ 3.     انسانچگونهدرارتباطباانسانهایدیگرازحقوقاجتماعیبرخورددارمیگردد؟ 4.     چهارموردازحقوقهرانسانیرانامببرید : 5.     هرفرددرخانوادهازچهحقوقیبرخورداراست؟ 6.     هرفرددرمدرسهازچهحقوقیبرخورداراست؟ 7.     هرفرددرمحیطزندگیوکشورازچهحقوقیبرخورداراست؟ سوالات  درس    دوم 1.     حقوقمتقابلچیست؟ 2.     حقوقمتقابلوالدینوفرزندانرابامثالیروشنکنید : 3.     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

سوالات تستی و غیره مطالعات هشتم 12 درس اول

سوالاتتستیمطالعاتپایههشتم ) 12درساول ( 1.      بهبخششمالوعلموتواناییوزمانعمرخود ............. میگویند . 2.      بهاموالودارائیکهوقفمیشود ............. میگویند . 3.      درموردموقوفاتکسیحقتصرفنداردیعنیتاابدبایدبههمانصورتکه .......... معیننمودهاستفاده شود . 4.      لوایحبرایتصویبوقانونیشدنبه ................. فرستادهمیشوند. 5.      بودجهبهزبانسادهپیشبینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

سوالات تشریحی پایه هشتم 12 درس اول

سوالاتکلیهدروس مطالعاتاجتماعیپایههشتم درس یک تعاون 1)    شهروندمطلوبچهکسیاست؟ 2)    اشکالمختلفتعاونرانامببرید : 3)    اگردرخانوادهوفامیلبرایکسیاتفاقناخوشایندیپیشبیاید،آیاصحیحاستمابیتفاوتبمانیم؟چرا؟ 4)    درسورهمائدهخداونددرموردتعاونچهفرمودهاست؟ 5)    امامعلی)ع ( درموردهمدلیبامومنانچهفرمودهاست؟ 6)    ماچطورمیتوانیمدرگناهدیگرانبااوهمکاریننمائیم؟ 7)    جلوههایمختلفتعاونرابنویسید:(چهارمورد ( 8)    همکاریوهمدلیباافرادخانوادهچهآثاریدارد؟ 9)    جلوههایهمکاریدرمدرسهرابنویسید : 10)           شایستهاستدرخانوادهواقوامنسبتبهگرفتاریهایآنهاچطورعملکنیم؟ 11)           تعاوندرمحلهچهتاثیریدرروابطافرادمحلهدارد؟ 12)           جلوههایهمدلیوتعاوندرمحلهرابنویسید:(چهارمورد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
آبان 96
5 پست
اسفند 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
5 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
4 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
15 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
6 پست