اغلب بچه ها، موجودات حساسی هستند

مثلا به او نگویید اگر حرف بد بزنی دهانت بوی بد می گیرد، بلکه بگویید بیاحرف خوب بزنیم تا دهانمان خوشبو شود. به او نگویید چه کاری نکند به جای آنبگویید باید چه کاری را انجام دهد. برای فرزندتان اولویت ها را براساسمنطق خود تعریف نکنید مثلا نگویید دست از بازی بکش و درست را بخوان چون درسمهم تر است! بلکه بگویید بعد از انجام تکالیف مدرسه برو بازی کن. در واقعبرای او برنامه بچینید. به جای امر کردن، او را تشویق کنید تا کار مثبتی را انجام دهد. نگوییدبلند شو دندانهایت را مسواک بزن بلکه بگویید تو خیلی زرنگی چون بدون اینکهمن به تو بگویم، دندانهایت را مسواک می زنی. به او نگویید روی دیوار یا رویبدنت نقاشی نکن بلکه بگویید جای نقاشی کردن کجاست. مثلا از او بخواهید رویکاغذ نقاشی یا تخته وایت برد نقاشی بکشد تا آن را برایش روی دیوار یا روییخچال بچسبانید.خلاقیت او را در نقاشی کور نکنید و نگویید هر چیز باید چهشکلی باشد، به جای آن بخواهید قصه نقاشی اش را برایتان تعریف کند.

منبع : روزنامه اطلاعات

/ 0 نظر / 31 بازدید