سوالات تشتی و پاسخ کوناه هشتم12 درس دوم

درس سیزدهم و چهاردهم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)    غزنویان دودمانی ................ تبار بودند .

2)    سلجوقیان طایفه ای از ................. بودند .

3)    اولین کسی که از سلجوقیان به تخت پادشاهی نشست ............. بود .

4)    خلیفه ی عباسی به طغرل لقب .................... داده بود .

5)    در راس حکومت سلجوقی ...................قرارداشت .

6)    مهم ترین مقام های دوره سلجوقی مقام ................ بود.

7)    از میان سه سلسله ی ترک ، سلسله ی ................ از اهمیت بیشتری برخوردار بود .

8)    مدارس نظامیه در ایران توسط .................... تاسیس شد.

9)    در دوره ی سلجوقی قدرت سیاسی و نظامی در اختیار ................ بود .

10)دردوره ی سلجوقی به سبب ............... شهر و شهر نشینی رونق یافت .

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید :

1)    سه سلسله ی ترک تبار که در ایران حکومت می کردند کدامند ؟

الف ) غزنویان – سامانیان – خوارزمشاهیان                          ب ) عباسیان – امویان – خوارزمشاهیان

ج ) غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان           *                      د ) مغولان – غزنویان – خوارزمشاهیان

2)    حکومت سلجوقیان در زمان کدام پادشاه به اوج قدرت رسید ؟

الف ) طغرل                         ب ) آلب ارسلان                      ج ) سلطان مسعود                    د ) ملکشاه *

3)    پایتخت سلجوقیان در زمان ملکشاه سلجوقی ، کدام شهر بود ؟

الف ) نیشابور           ب ) ری           ج ) اصفهان*                 د ) شیراز

4)    وزیر طغرل چه کسی بود ؟

الف ) خواجه نظام الملک                  ب ) عبدالملک کندری             *         

ج ) شیخ فضل اله نوری                   د ) خواجه رشیدالدین فضل اله

5)    وزیر آلب ارسلان و ملکشاه سلجوقی چه کسی بود ؟

الف ) خواجه نظام الملک*               ب ) عبدالملک کندری

     ج ) شیخ فضل اله نوری                  د ) خواجه رشیدالدین فضل اله

6)    مدارس نظامیه را چه کسی در ایران تاسیس نمود ؟

الف ) خواجه نظام الملک*               ب ) ابن سینا   

     ج ) عضدالدوله دیلمی                     د ) امام محمد غزالی  

7)    دردوره ی سلجوقی خلیفه ی سلجوقی چگونه مقامی داشت ؟

الف ) قدرت سیاسی و نظامی           ب ) ریاست معنوی و دینی*   

ج ) قدرت سیاسی                           د ) قدرت اقتصادی

8)    سلطان محمود غزنوی در ابتدا حاکم کدام شهر بود ؟

الف ) نیشابور           ب ) غزنه*          ج ) اصفهان             د ) ری

9)    کدامیک از گزینه های زیر  از استادان مدارس نظامیه بود ؟

الف ) ابن سینا          ب ) رودکی           ج ) امام محمد غزالی *        د ) سعدی

10)کدامیک از گزینه های زیر  ازدانش آموختگان مدارس نظامیه بود ؟

الف ) ابن سینا          ب ) رودکی           ج ) امام محمد غزالی           د ) سعدی *

11)پایتخت های سلجوقیان کدامند ؟

الف ) نیشابور،  ری و اصفهان*                    ب ) شیراز ، اصفهان ، غزنه

ج ) خوارزم ، نیشابور و اصفهان                   د ) خراسان ، نیشابور و ری

12)آلب ارسلان در کدام نبرد امپراطور روم شرقی را به اسارت گرفت ؟

الف ) دندانقان              ب ) دامغان                 ج ) ملازگرد *           د ) بغداد

13) ملکشاه سلجوقی کدام مناطق را تصرف کرد و به قدرت خود افزود؟

الف ) ماوراءالنهر و شام            ب ) گرجستان و ارمنستان       ج ) آسیای صغیر و شام*         د )جنوب خوارزم

14) مهم ترین مدارس نظامیه در کدام شهر ها وجود داشت ؟

الف ) نیشابور ، اصفهان ، بغداد ،           خراسان*         ب ) اصفهان ، شیراز ، ری ، نیشابور

ج ) بغداد ، نیشابور ، اصفهان ، ری                    د ) خراسان ، نیشابور ، ری ، اصفهان

15) در آستانه ی هجوم مغول ها ، بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران کجا بود ؟

الف )خراسان*                         ب ) اصفهان                 ج ) نیشابور                  د ) بغداد

16) در کدام دوران نامه ها و فرمان های حکومتی از عربی به فارسی تغییر یافت ؟

الف ) دوران سامانی     ب ) دوران سلجوقیان*                        ج ) دوران غزنویان          د )دوران مغولان

به سوال زیر پاسخ کوتاه بدهید :

1)    چرا سلطان محمود غزنوی در تاریخ شهرت یافت ؟ بدلیل اینکه چندین بار به هندوستان لشکر کشی کرد.

2)    بهانه ی لشکر کشی های متعدد سلطان محمود غزنوی چه بود ؟ به بهانه ی رواج اسلام بود .

3)    دلیل لشکر کشی های سلطان محمود غزنوی چه بود ؟ به طمع ثروث اندوزی بود.

4)      نتیجه ی نبرد ملازگرد چه بود ؟ بخش های وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی در آمد .

5)     محدوده ی حکومت ملکشاه سلجوقی کجا بود ؟ از ماوراء النهر در شرق و تا دریای مدیترانه در غرب .

6)      خوارزم کجاست ؟ به ناحیه ای آباد در جنوب دریاچه ی خوارزم ( آرال کنونی ) گفته می شد .

7)    حکومت سلجوقی قدرت و عظمت خودرا چگونه بدست آورده بود ؟ با سیاست و کفایت وزیران ایرانی بدست آورد.

8)    سلجوقیان قبل رسیدن به حکومت به چه کاری مشغول بودند ؟ مردمانی گله دار و بیابان گرد بودند .

9)     قدرت خواجه نظام الملک تا چه حد بود ؟ بطوری که کمتر کاری بدون صلاحدید او انجام می شد.

 

 

درس پانزدهم و شانزدهم

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید :

1) مغولان از اقوام بیابانگردی بودند که در......................... می زیستند.

الف ) سرزمین مغولستان*       ب ) خوزستان              ج ) سیستان                  د ) قهستان

2)قبایل مغول به چه دلایلی به غارت همسایگان خود روی آوردند ؟

الف ) قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع*                        ب ) بدلیل خوی وحشی گری آنها

ج ) بدلیل فقر ، وضعیت بد اقتصادی حکومت آنها                    د ) بدلیل کشور گشایی

3) شیوه زندگی قبایل مغول بر پایه چه بود ؟

الف ) شیوه ی زندگی کو چ نشینی و دامداری             ب ) تجارت و آموختن علم

ج ) کشاورزی و ماهیگیری                                           د ) غارتگری و دزدی

4) مغولان در کدام دوران تاریخی به ایران حمله کردند ؟

الف )  دوران سامانیان                 ب )دوران خوارزمشاهیان            *          ج ) دوران غزنویان                     د ) دوران آل بویه

5) سلطان محمد در مقابله با مغولان چه عکس العملی انجام داد ؟

الف ) فرار کرد *                        ب ) آنها را شکست داد               ج ) در مقابله با آنها مغولان پیروز شدند

6) آخرین ایلخان مغول چه کسی بود ؟

الف ) هلاکوخان              ب ) تیمور خان               ج ) ابوسعید *                د ) اولجایتو

7) تیمورخان در چه قرنی از شمال شرق به ایران حمله ایران کرد ؟

الف ) هفتم هجری          ب ) هشتم هجری*        ج ) نهم هجری               د) دهم هجری

8)پایتخت تیمورخان کجاست ؟

الف ) نیشابور                 ب ) سمرقند *               ج ) اصفهان                    د) همدان

9)پس از تیمورگورکانی چه کسی به حکومت رسید ؟

الف ) شاهرخ *                        ب ) اولجایتو                ج ) اردشیر                  د ) غازان خان

10)سلسله ی تیموریان با ظهور کدام سلسله پایان یافت ؟

الف ) ایلخانان              ب ) صفویان*              ج ) سامانیان                 د ) قاجاریه

11)گوهرشاد همسر کدام ایلخان مغول بود ؟

الف ) شاهرخ *                        ب ) اولجایتو                ج ) اردشیر                  د ) غازان خان

12) یکی از شاهکارهای معماری درجهان اسلام را نام ببرید:

الف ) مسجدجامعورامین                                ب ) ارگعلیشاهتبریز           

ج ) گنبدسلطانیه،استانزنجان           *                      د ) مجموعه ی امیر چخماق یزد

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)    هلاکوخان ، پس از نابودی خلافت عباسی، حکومت ....................را تأسیس کرد.

2)    هلاکوخان ، به همراه فرزندان و نوادگانش، حدود................. سال بر ایران فرمان راندند.

3)    حکومت سربداران پشتیبان مذهب ............ بود.

4)    دانشمند مسلمان ایرانی که مشاور هلاکوخان بود ....................... نام دارد .

5)    یکی از کارهای ارزشمند خواجه نصیر، تشویق هلاکو به ساختن........................بود.

6)    یکی دیگر از سیاستمداران و دانشمندان نامدار ایرانی در دوره ی مغول، ..........................بود.

7)    یک نمونه ی بسیار مهم از بناهایی که خواجه رشیدالدین فضل الله بنا نهاد................در تبریز بود .

8)    رشیدالدین فضل اله  معروفترین کتابی که نوشت ...................رشیدیاست.

9)    سرانجام بر اثر کوشش وزیران ایرانی، ایلخانان به دین............ درآمدند.

10)اولجایتو در آن شهر سلطانیه ،آرامگاهی برای خود بنا کرد که به .................معروف است .

11) سلطان محمد خدابنده )اولجایتو( جانشین غازان خان نیز علاقه مند به ................. بود.

12) یکی از نفیس ترین نسخه های شاهنامه .................. است که به سفارش بایْسُنْقُر میرزا شاهزاده تیموری نگارگری و تذهیب شد.

13) برخی سرداران حکومت تیموری نیز به ....................... توجه و علاقه داشتند.

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید :

1)      شعار سربداران برای قیام چه بود ؟ سر به دار می دهیم، تن به ذلّت نمی دهیم.

2)    حکومت سربداران چگونه از بین رفت ؟ این حکومت محلّی پس از یورش تیمور به ایران از بین رفت.

3)    حکومت تیمورگورکانی از کجا تا کجا گسترش یافت؟ از مرزهای چین تا شام گسترش یافته بود.

4)    سرانجام رشیدالدین فضل اله چه شد ؟بدست ایلخانان مغولان کشته شد .

5)    غازان خان به تشویق وزیر خود اقدام به چه کارهایی نمود ؟اقدام به اصلاح امور اداری، مالی و قضایی  نمود .

درس هفدهم و هجدهم

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید :

1)    وسیع ترین و پرجمعیت ترین قاره ی جهان  کدام است؟

الف ) آسیا *          ب ) آمریکا                  ج ) آفریقا                    د ) اروپا

2)    چقدر از جمعیت جهان در آسیا زندگی می کنند ؟

الف ) 7 میلیارد نفر            ب ) بیش از 2 میلیارد نفر        ج ) بیش از 4 میلیارد نفر*      د ) 3 میلیارد نفر

3)    وسیع ترین قاره جهان کدامست ؟

الف ) آسیا *         ب ) آمریکا                  ج ) آفریقا             د ) اروپا

4)    جلگه ی سیبری در ............... آسیاقرارگرفته است .

الف ) شرق            ب ) شمال*                  ج ) غرب             د ) جنوب

5)    کدام جلگه بخش وسیعی از شمال کشور هندوستان و بنگلادش و پاکستان را در بر می گیرد ؟

الف ) جلگه ی سیبری        ب ) جلگه ی توران      ج ) جلگه ی سِند و گنگ*       د ) جلگه ی دکن

6)    در مشرق و جنوب شرقی آسیا به ویژه در کناره های اقیانوس آرام،کدام مجمع الجزایری  قرار دارند ؟

الف ) مجمع الجزایر ژاپن، فیلیپین و اندونزی*                 ب ) مجمع الجزایر اسکاندیناوی

ج ) مجمع الجزایر بالکان                                                    د ) مجمع الجزایر ایبری

7)    دررشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّه ی جهان است، کوه ...................است و به آن بام دنیا لقب داد ه اند.

الف ) کوه هندوکش           ب ) کوه اورست *      ج ) کوه تینن                د ) کوه کونلون

8)    جنوب شرقی آسیا در معرض کدام پدیده های طبیعی هستند ؟

الف )  زمین لرزه، سونامی٭ و آتشفشان فعال*                   ب ) سیل و زلزله

ج ) طوفان ، گردباد ، گسل های فعال                                 د ) تگرگ های غیر عادی و گردباد و یخ زدگی

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)     دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبید ه اند ،جغرافی دانان این دو قاره رایک قاره دانسته و آن را............... نامید ه اند .

2)     در شمال شبه جزیره ی هند نیز جلگه ی پهناور و حاصلخیزبنام ................. وجود دارد  .

3)     یکی دیگر از جلگه های پهناور آسیا، جلگه ی بزرگ ............. در شرق آسیا است.

4)     جنوب شرقی  قاره ی آسیا از ناهموار یهای ............ است، آتشفشان های زیادی در آنها مشاهده می شود.

5)     در سرزمین های مجاور قطب شمال در ................ هوا در تمام روزهای سال سرد است.

6)     بخش های داخلی و مرکزی آسیا، آب و هوای .................... دارند.

7)     سرزمین های مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب و هوای.............. دارند.

8)     سرزمین های مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا که در معرض بادهای ............... قرار دارند .

9)    سرزمین های مغرب و جنوب غربی آسیا ،از نواحی ................ آسیا محسوب می شوند.

10)دو کشورچین و هند تنها کشورهای جهان اند که هر یک بیش از یک.............. نفرجمعیت دارند.

11) متراکم ترین منطقه ی جهان از نظرجمعیت.................. در اندونزی است.

12) بیشتر جمعیت آسیا از نژاد................ هستند .

13)بیش از نیمی از مردم مسلمان جهان در .................. زندگی می کنند .

14) خاستگاه دین اسلام کشور ............... است.

15) از غرب تا شرق ........... می توان چشم اندازها و مناظری را که نشا ن دهنده ی فرهنگ و تمدن اسلامی است، مشاهده کرد.

16) بخش مهم اقتصاد کشورها ی آسیایی در .............. قرار دارد.

17) مهم ترین محصول کشاورزی در قاره ی آسیا............... است .

18) مهم ترین کشور صنعتی آسیا،..............است.

19) پرجمعیت ترین شهر آسیا............ است.

 

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید :

1)      دلتاها چگونه سرزمین هایی هستند ؟ به طور کلی دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داد ه اند.

2)      ) جلگه ی سِند و گنگ در کدام کشورها قرارگرفته است ؟ بخش وسیعی از شمال کشور هندوستان و بنگلادش و پاکستان را در بر می گیرد.

3)    دلتای بنگال از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟براهماپوترا

4)     جلگه ی چین از آبرفت کدام رودها پدید آمده است ؟ یانگ تسه کیانگ

5)     پرجمعیت ترین کشورهای جهان کدامند ؟ چین و هند

درس نوزدهم و بیستم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

 1. 1.     منطقه ی جنوب غربی آسیا یکی از.............. کانون های تمدنی جهان است.
 2. 2.     منطقه جنوب غربی آسیا، کانون ظهور ادیان ..............بوده است.
 3. 3.     بیش از 90 درصد مردم منطقه جنوب غربی آسیا پیرو دین .............. هستند.
 4. 4.     اقتصادبیشترکشورهای جنوب غربی آسیا به صادرات ............وابسته بوده است .
 5. 5.     ایران در منطقه جنوب غربی آسیا که یکی از مناطق ................... جهان است، واقع شده است.
 6. 6.     کشور ایران از نظر وسعت ............. کشور وسیع جنوب غربی آسیاست .
 7. 7.     ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های زیادی در ................ داشته است.
 8. 8.     تنگه ی هرمز، یک آبراهه ی ...................  است  .
 9. 9.     امروزه، آزادی............ از چنگال اشغالگران و پیروزی فلسطینی ها، یکی ازدغدغه های دنیای اسلام است .

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید :

 1. 1.     برخی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا  نیز به دلیل جنگ، نبودن امنیت، نتوانسته انداز نظر اقتصادی پیشرفت کنند کدامند ؟

الف ) عراق و افغانستان           *          ب) دبی و ترکیه           ج ) امارات متحده عربی و ایران                      د )عربستان و دبی

 1. 2.     بعضی کشورهای جنوب غربی آسیا  که توانسته اند از طریق رونق گردشگری یا تجارت و بازرگانی، اقتصاد خود را متحول کنند کدامند ؟

الف ) عراق و افغانستان                 ب) ایران و ترکیه      ج ) ترکیه و امارات متحده عربی*     د )عربستان و دبی

 1. مقدس ترین شهرهای مسلمانان که در جنوب غربی آسیا واقع شده اند کدامند ؟

الف ) مکه و مدینه  *           ب ) طائف و مکه           ج ) نجف و مشهد            د ) کربلا و مکه

 1. در کشور فلسطین، یهودیان و مسیحیان شهر کهن بیت المقدس )قدس(  را چه می نامند ؟

الف ) اورشلیم *                      ب ) یافا                       ج ) نابلس                    د ) ناصره

 1. سومین مسجد مهم  دنیای اسلام در فلسطین چه نام دارد ؟

الف ) مسجدالنبی          ب ) مسجدالاقصی *                 ج)مسجدالحرام                        د ) مسجدالنبی

 

 1. کدام مسجد در آغاز ظهور اسلام قبله اول مسلمانان بوده است ؟

الف ) مسجدالنبی          ب ) مسجدالاقصی *                 ج)مسجدالحرام                        د ) مسجدالنبی

درس بیستیکم و بیست دوم

 1. 1.     بلندترین قله ی  رشته کوه آلپ  قله ی ................است.
 2. 2.     طویل ترین رود اروپا..............نام دارد آن رود  از چند کشور عبور می کند .
 3. 3.     طولانی ترین رود جهان...........در قاره ی آفریقا است .
 4. 4.     دومین قاره ی  وسیع جهان قاره ی ............. است .
 5. 5.     بیشتر مردم افریقا از نژاد ................. هستند.
 6. 6.     در اطراف دره نیل مزارع .............. وجود دارد.

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید :

 1. کدام رشته کوه ها در اروپای جوان قرارگرفته اند ؟

الف )  کوه های آلپ و پیرنه* ب ) رشته کوه های اورال         ج ) کوه های کارپات                د ) کوه های آپنین

 1. کدامیک آب و هوای سرد قطبی دارند ؟

الف ) شبه جزایر ایبری                        ب ) شبه جزایر اسکاندیناوی*                        ج ) شبه جزایر بالکان               د ) بین النهرین

/ 0 نظر / 18 بازدید