سوالات مهم جغرافیا سوم راهنمایی

نمونه سئولات  مهم جغرافیا ی سال سوم

45- کدام یک از اطلا عات  از نقشه بهتر  بدست می آید ؟ 

الف : محل قطب شمال و جنوب                                                   ب: فاصله حقیقی آسیا از آمریکا

ج: محل دقیق پدیده ها                                                               د: چگونگی ارتباط مردم جهان از راه دریا

46- کار اصلی کدام یک از وسایل مطالعه جغرافیایی  نمایش ساده  اطلا عات جغرافیایی است ؟

47- کدام یک از کوهها  در اثر شکست در زمین  پدید می آید ؟

  -   البرز  -   الوند -       کوههای شرق افریقا  -  دماوند

48- سرزمینی که یک رود با شعبه هایش در آن جاری ا ست چه می گو یند ؟

49- به مجموعه نقشه ها که در یک کتاب جمع آوری شده باشند .................. می گویند .

50- تغییر شکل نا همواری ها توسط انسان با هدف بهر ه برداری از .......... یا ...... انجام می شود .

51- در طبیعت به شکستگی هایی که با اختلاف ارتفاع لایه های رسوبی همراه است .................. می گویند .

52- جا هایی که صفحات پوسته زمین به هم بر خورد می کنند ................... به وجود می آید .

53- میزان نفوذ پذیری آب در زمین به ................. و ......... آن بستگی دارد .

54- به مقدار آبی که در مدت یک ثانیه از جایی معین در مسیر رود عبور می کند ............. می گویند .

55-  برای تهیه نقشه باید با  دید ............. به پدیده های طبیعی نگاه کرد .

56- عوامل تغییر دهنده چهره زمین .............. یا به سرعت شکل  ناهمواری ها را تغییر می دهند .

57- به خمیدگی یه چین خوردگی به سمت پایین را ................ می گویند .

58- صفحات پوسته زمین همواره ثابت هستند  حرکت نمی کنند . صحیح یا غلط  را مشخص کنید .

59- بر اثر خروج مواد مذاب در دریا و اقیانوس ممکن است ............... به وجود بیا ید .

60- فرسایش خاک وقتی شدید تر  می شود که در روی زمین گیاهان  .............. وجود داشته باشد .

61-  تپه ماسه ای را تعریف کنید .

62- در نقشه ای با مقیاس  ____1 ___   فاصله دو شهر 30 سانتی متر است فاصله ی حقیقی این دو

                                                   15000 

 شهر چند کیلو متر است .                                                                                         

63- عکس های ماهوره ای چه  اطلا عات مفید و جدیدی را در اختیار ما  قرار می دهند .

64- مدل جغرافیایی چیست و معروفترین آن کدام است .

65- انواع نمودار ها را نام  ببرید .

66- جغرا فی دانان تنها در چه صورتی می توانند اطلا عات جدید  جغرا فیایی تولید کنند .

67- پیکر شناسان زمین چه کسانی هستند ؟

68- در کدام نواحی  ناهمواری ها با سرعت بیشتری تغییر شکل می دهند چرا ؟

69-  انسان با چه اقداماتی باعث تغییرات در شکل ظاهری زمین می شود ؟

70- شکل یک آتشفشان و قسمت های مختلف آن را نام ببرید .

71- کدام یک از کوههای زیر بر اثر بالا آمدن  مواد مذاب به وجود آمده است ؟

 شیر کوه  -  کوه های شرق آفریقا – دماوند – رشته کوه البرز -

72-  تغییر شکل ناهمواری ها  توسط انسان به چه هدفی صورت  می گیرد .

73-  به شکستگی هایی که  با اختلاف ارتفاع لایه های رسوبی همراه  است .............. می گویند .

74- از عکس های هوایی  برای تهیه ....................... استفاده می شود .

75- تفاوت  دمای شب و روز در نواحی  بیابانی ............ است .

76- پوسته  زمین یکپارچه و کاملاً  به هم  پیوسته است . ( صحیح  یا غلط )

77-  آب ها به درون خاک ماسه  نسبت به خاک رسی  بهتر نفوذ می کنند . ( صحیح  یا غلط )

78- مصب رود چیست /

79- آب خوان به چه  چیزی می گویند .

80- برای خواندن نقشه  به چه  مواردی باید توجه کرد .

81- کدام  پدیده ها در  آتشفشان های غیر فعال  نشانگر فعالیت  درونی زمین است .

82- در مناطق کوهستانی چه عواملی موجب  تغییر شکل کوهستان ها می شود .

83- مواد حاصل از تخریب کوهستان ها به چه شکل هایی پایین می آید .

84- انواع شکستگی های لایه های رسوبی را نام ببرید .

85- زمین لرزه در سطح زمین چه تغییراتی را ایجاد  می کند .

86- به خمیدگی ها یا چین خوردگی ها به سمت  بالا .................. و به خمیدگی ها و

 چین خوردگی ها به سمت پایین  .............. می گویند

87- برای مشاهده دقیق تر موضو عات جغرافیایی از ....................... استفاده می کنند .

88-  کار اصلی .............. و ................. نمایش ساده اطلاعات جغرافیایی  است .

89- دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به ............... نیاز دارد .

90- بالا آمدن  آب اقیانوس ها و دریا را ............. و پایین آمدن آن را ............ می گویند .

91 -  چین خوردگی هیمالیا  بر اثر چین خوردگی لایه های رسوبی بوجود آمده است .

92- جزیره سورتزی در اقیانوس اطلس بر اثر چین خوردگی به وجود آمده است .

93- امروزه برای  تهیه  تقشه های جغرافیایی از چه عکس های استفاده می شود .

94- بیشترین زلزله ها در چه مناطقی از  زمین  اتفاق می افتد .

95- قسمت های مختلف یک سیلاب را نام ببرید.

96- برای جلوگیری از خطر سیلاب چه کار ها یی می توان انجام داد.

97- از آب ذخیره شده پشت سد چه استفاده ای میشود.

98-  رود های فصلی چگونه به وجود می آیند.

99- کار زلزه نگار چیست.

100-دبی رود چیست .

101- شیب قاره را تعریف کنید.

102- منظور از ایوان خشکی چیست؟

103- موج چگونه بوجود می آید ؟

104- در آتشفشان های غیر فعال مانند دماوندو تفتان چه پدیدهایی نشان دهنده  فعالیت های درونی زمین است.

105- چرا بعد از میلیون ها سال شناسایی شکل اولیه چین خوردگی دشوار است .

106- دره های پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.

407- چه موقع سیلاب اتفاق می افتد.

408- سرعت روی با عرض 150 متر در هر ثانیه جهار متر است . در صورتی که عمق آب این رود پنج متر باشد

 دبی این رود  چند متر مکعب است .

109-  چرا جریان های دریایی بطور مستقیم حرکت ندارند و از مسیر خود خارج می شوند.

110- 

111-

112

113-فرسایش چیست .؟

114- به همه پستی ها و بلندی های سطح زمین ........... می گویند .

115- به بستری می گویند که رود ها در آن حرکت می کند.

116- در این فصل بیشتر زمین گرم  میشود و انرژی زیادی دریافت می کند .

117- هنگام استفاده از نقشه ............... آن باید با جهت ایستادن ما منطبق باشد .

/ 1 نظر / 29 بازدید
samira zare

سلام .وب خيلي مفيدي دارين.ممنون ميشم اگه سوالات تاريخ هم بزاريد.از دانش اموزان مدرسه ي جوادي