سوالات تشریحی 12 درس دوم پایه هفتم

سوالات  درس   سیزدهم   مطالعات    اجتماعی   پایه   هفتم

 

 1. 1.     چرادشتلوتوکویرخالیازجمعیتهستند؟
 2. 2.     منظورازرشدمنفیجمعیتچیست؟
 3. 3.     جمعیتچگونهکاهشوافزایشمییابد؟
 4. 4.     جمعیترابهچندگروهسنیتقسیممیکنند؟
 5. 5.     اگررشدجمعیتدرکشوریمنفیباشدچهمشکلاتیبوجودمیآید؟
 6. 6.     درکدامنواحیایرانجمعیتکمیزندگیمیکنند؟
 7. 7.     تراکمجمعیتراتعریفکنید :
 8. 8.     چهعاملیموجبجذبجمعیتدرناحیهخوزستانشدهاست؟
 9. 9.     علتتراکمجمعیتدرمنطقهشهریتهرانچیست؟

10.چگونهمیتوانیماطلاعاتمربوطبهجمعیترابدستآوریم؟

11.مرکزآمارایرانچهوظیفهایدارد؟

سوالات   درس    چهاردهم

 1. 1.     آبموردنیازانسانازچهمنابعیتامینمیشود؟
 2. 2.     آیارودهایایرانقابلکشتیرانیهستند؟
 3. 3.     رودهایایرانازنظرحوزهیآبریزبهچنددستهتقسیممیشوند؟نامببرید
 4. 4.     میزانمصرفآبهرفرددرشبانهروزدرایرانچقدراست؟
 5. 5.     میزانمجازمصرف آب  دردنیاچقدراست؟
 6. 6.     برایمصرفدرستآبچهکارهاییمیتوانیمبکنیم؟ ) 3 مورد (
 7. 7.     ازخاکچهاستفادههاییمینمائیم؟
 8. 8.     خاکچگونهتشکیلمیشود؟
 9. 9.     درکداممناطقایرانخاکمناسببرایکشاورزیوجوددارد؟

10.درکداممناطقایرانخاکمناسببرایکشاورزیوجودندارد؟

11.چهعواملیسببازبینرفتنیافرسایشخاکمیشوند؟4مورد (

سوالات   درس    پانزدهم

 1. 1.     خداونددرقرآنکریمدرموردسیروسفرچهفرمودهاست؟
 2. 2.     انواعگردشگریرانامببرید :
 3. 3.     اهمیتگردشگریچیست؟دودلیلذکرکنید :
 4. 4.     فایدههاینقشهبرایگردشگرچیست؟
 5. 5.     کدامنقشههابرایگردشگرمورداستفادهاست؟
 6. 6.     برروینقشهیراههاچهاطلاعاتیمیتوانیافت؟
 7. 7.     مقیاسنقشهچهکمکیبهگردشگرمینماید؟

سوالات   درس    شانزدهم

 1. 1.     چهارمسجدنامببریدکهازنظرمعماریزیبایاسلامیقابلتوجههستند؟
 2. 2.     چرامامونامامرضا ) ع ( رابهخراسانآوردواورابهولیعهدیبرگزید؟
 3. 3.     چرامامونامامرضا ) ع ( رابهشهادترسانید؟
 4. 4.     برایشروعهرسفربهگفتهیامامرضا ) ع ( چهکاریمستحباستانجامبدهیم؟
 5. 5.     درصحنمطهرامامرضا ) ع ( آرامگاهکدامشخصیتهایعلمیکشورقراردارد؟
 6. 6.     چهارموزهآستانقدسرضویرانامببرید :
 7. 7.     مهمتریناشیایموجوددرموزهآستانقدسرانامببرید :
 8. 8.     آثارتاریخیکهموردتوجهمورخانهستندرانامببرید :
 9. 9.     طبیعتگردیرابعنوانیکیازانواعگردشگریتعریفکنید :

10.مهمترینمکانهایطبیعتگردیدرایرانرانامببرید :

11.جاذبههایدریایخزررادرتابستانبرایمسافرتبنویسید :

12.درپارکهایملیچهقوانینیاجرامیشود؟

سوالات   درس    هفدهم

1)    میراث فرهنگی چیست؟

2)    میراث فرهنگی مادی و معنوی شامل چه چیزهایی هستند ؟

3)    چرا می گویند باید از میراث فرهنگی حفاظت کنیم؟

4)    علم تاریخ را تعریف کنید :

5)    مورخ به چه کسانی می گویند ؟

6)    مورخان در مطالعات خود از چه منابعی اسَتفاده می کنند ؟

7)    مورخان چگونه در باره ی یک موضوع تاریخی نظر می دهند ؟

8)    باستان شناس به چه کسی گفته می شود ؟

9)    ابزار کار باستان شناس چیست ؟

10)           مهم ترین پرسش های مورخان در باره گذشته چیست ؟

11)           موزه به چه مکانی گفته می شود؟

12)           موزه ها چه اهمیتی دارند ؟

13)           سازمان میراث فرهنگی چه وظیفه ای دارد ؟

سوالات    درس   هجدهم

1)    تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم می شود ؟

2)    بشر در مراحل ابتدایی چگونه زندگی می کرده است ؟

3)    پس از یادگیری کشاورزی زندگی بشر چه تغییری کده است ؟

4)    اولین روستاها در کدام مناطق بوجود آمدند ؟

5)    انسان برای انجام چه کارهایی خط را اختراع نمود ؟

6)    از نظر مورخان ، ویژگی های تمدن ها را نام ببرید: ( چهار مورد )

7)    شهر سوخته در کجا قرار دارد ؟ چرا به این نام مشهور شده است ؟

8)    وسایل و آثاری که از تمدن ایلام بجا مانده است کدامند ؟

9)    وسایل و آثاری که از تمدن جیرفت بجا مانده است کدامند ؟

سوالات    درس    نوزدهم

1)    آریایی های چه کسانی بودند ؟

2)    آریایی ها چند قوم را تشکیل می دادند ؟

3)    چرا قبایل ماد قبل از تشکیل حکومت مورد حمله ی همسایگان خود قرار می گرفت ؟

4)    مادها چگونه حکومتی قدرتمند تشکیل دادند ؟

5)    پارس ها چگونه توانستند حکومت هخامنشیان را تشکیل دهند ؟

6)    کوروش با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد چگونه رفتار می کرد ؟

7)    داریوش چگونه توانست حکومت هخامنشیان را دوباره قدرتمند سازد؟

8)    حکومت هخامنشی چگونه منقرض شد ؟

9)    چه کسی و چگونه توانست حکومت اشکانی را تاسیس کند ؟

10)           اقدامات شاپور اول ساسانی را بنویسید:

11)           حکومت ساسانیان چگونه به پایان رسید ؟

12)           مورخان چه زمانی از تقویم میلادی استفاده می کنند ؟

سوالات   درس    بیستم

1)    در ایران باستان شیوه ی حکومت چگونه بود ؟

2)    آیا بزرگان در ایران باستان می توانستند شاه را عزل کنند ؟

3)    فرمان های شاهان در ایران باستان چه اهمیتی داشت ؟

4)    رفتار شاهان در ایران باستان چگونه بود ؟

5)    در تاریخ جهان جنگاوران به چه کسانی گفته می شد ؟

6)    ایرانیان باستان در زمینه ی تشکیل سپاه و فنون نظامی چه ابتکاراتی داشتند ؟( 2 نمونه )

 

سوالات    درس    بیست    و    یکم

1)    ازدواج و تشکیل خانواده در ایران باستان چگونه جایگاهی داشت ؟

2)    نقش پدر در خانواده در ایران باستان چگونه بود ؟

3)    خانواده ها در ایران باستان به دخترها و پسرهای خود چه آموزش هایی می دادند ؟

4)    در دوره ی ساسانیان جامعه به چند طبقه تقسیم می شد ؟

5)    در جامعه ی ساسانی اشراف و بزرگان چه امتیازاتی داشتند ؟

6)    مردم عادی در دوره ساسانیان در چه صورتی محروم بودند ؟

7)    درایران باستان اختلاف طبقاتی چگونه بوجود آمد ؟

8)    در ایران باستان شاهان چگونه زندگی می کردند ؟

/ 0 نظر / 24 بازدید