سوالات تشریحی پایه هشتم 12 درس اول

سوالاتکلیهدروس

مطالعاتاجتماعیپایههشتم

درس یک تعاون

1)    شهروندمطلوبچهکسیاست؟

2)    اشکالمختلفتعاونرانامببرید :

3)    اگردرخانوادهوفامیلبرایکسیاتفاقناخوشایندیپیشبیاید،آیاصحیحاستمابیتفاوتبمانیم؟چرا؟

4)    درسورهمائدهخداونددرموردتعاونچهفرمودهاست؟

5)    امامعلی)ع ( درموردهمدلیبامومنانچهفرمودهاست؟

6)    ماچطورمیتوانیمدرگناهدیگرانبااوهمکاریننمائیم؟

7)    جلوههایمختلفتعاونرابنویسید:(چهارمورد (

8)    همکاریوهمدلیباافرادخانوادهچهآثاریدارد؟

9)    جلوههایهمکاریدرمدرسهرابنویسید :

10)           شایستهاستدرخانوادهواقوامنسبتبهگرفتاریهایآنهاچطورعملکنیم؟

11)           تعاوندرمحلهچهتاثیریدرروابطافرادمحلهدارد؟

12)           جلوههایهمدلیوتعاوندرمحلهرابنویسید:(چهارمورد (

13)           امامصادق ) ع ( درموردرفتارباهمسایگانچگونهسفارشنمودهاست؟

درس دو

1)    مثالیدرزمینهییاریوانفاقافرادنیکوکاردرسطحجامعهبیانکنید :

2)    انفاقچیست؟توضیحدهید

3)    خداونددرسورهآلعمراندرموردتوصیهبهانفاقچهفرمودهاست؟

4)    انواعموسساتخیریهرانامببرید:(چهارمورد (

5)    خیرینمدرسهسازچهکارهایخیریانجاممیدهند؟

6)    وقفچیست؟توضیحدهیدشاملچهمواردیاست :

7)    شرکتهایتعاونیچگونهتشکیلمیشوند؟

8)    قوانینتعاونیهاراتوضیحدهید: ( دوقانون (

9)    اهدافتعاونیهارابنویسید :

10)           آرمسازماناوقافکداماست؟

 

درس سوم

1)    کشورماچگونهادارهمیشود؟

2)    قوهیمجریهچیست؟

3)    پسازمقامرهبریعالیترینمقامکشورچیست؟

4)    مسئولیترئیسجمهورچیست؟

5)    رئیسجمهورچگونهانتخابمیشود؟

6)    رئیسجمهوردردورهاولبرایچندسالانتخابمیشود؟

7)    رئیسجمهوربرایچنددورهمجدداًانتخابمیگردد؟

8)    چهکسانیمیتواننددرانتخاباتریاستجمهوریرأیبدهند؟

9)    تنفیذحکمریاستجمهورییعنیچه؟

10)           مراسمتحلیفحکمریاستجمهوریچگونهانجاممیشود؟

11)           تشکیلکابینهریاستجمهوریراشرحدهید :

12)           هیئتدولتدرچهمواردیجلسهتشکیلمیدهد؟

13)           مقرهیئتدولتکجاست

درس چهارم

1)    حقوقشهرونداندررابطهبادولتچیست؟

2)    وظایفشهرونداندررابطهبادولتچیست؟

3)    مهمترینوظیفه یرئیسجمهوررابنویسید :

4)    وظایفرئیسجمهوررابنویسید :

5)    روابطبیندولتومجلسراشرحدهید :

6)    هزینههایدولتصرفچهمسائلیدرکشورمیشود؟شرحدهید

7)    درآمدهایدولترابهچنددستهمیتوانتقسیمنمود؟شرحدهید

8)    بودجهراتوضیحدهید :

درس پنچم

1)    دورهینوجوانیچگونهدورهایاست؟

2)    حقوقومسئولیتهاینوجوانانرابنویسید :

3)    چراآسیبهایاجتماعیدردورهینوجوانیشکلمیگیرد؟

4)    سهنمونهآسیباجتماعینامببرید :

5)    چگونهمانعازدعوایانزاعشویم؟

6)    کدامافراددربزرگسالیبهانسانهایپرخاشگرتبدیلمیشوند؟

7)    رفتارهایپرخاشگرانهچهدرجاتیدارد؟

8)    رفتارنوجوانپرخاشگرچگونهاست؟

1)    سهقاعدهایکهدرموردخشمبایدبهخاطربسپاریمچیست؟

2)    وقتیماازدستکسیعصبانیهستیمچهکارهاییبرایکنترلخشممانانجامدهیم؟

3)    وقتیدیگریازدستماناراحتاستچهکارهاییرابهتراستبهخاطربسپریمکهانجامدهیم؟

4)    چرا،استفادهازموادمخدرتجربهایخطرناکاست؟

5)    باتمامآگاهیواطلاعیکهرسانههابهمامیدهندچرابرخیازگولمیخورندوبهسممتچنین موادیگرایشپیدامیکنند؟

6)    توصیهپلیسموادمخدربهنوجوانانچیست؟شرحدهید

ششم :

1)    خودمراقبتیچیست؟

2)    مسئولیتخانوادهدربرابرفرزندانچیست؟

3)    مسئولیتمسئولانومعلمانمدرسهدربرابرنوجوانانچیست؟

4)    مسئولیتقانوندربرابراعضایجامعهچیست؟

5)    قوهیقضائیه،چگونهنهادیاست؟

6)    وظایفکلیقوهیقضائیهچیست؟

7)    اختلافاتمردمیازچهراههاییحلمیگردد؟

8)    ازچهراههاییاختلافاتیمردمیحلمیگردد؟

9)    انواعدعاویرانامببرید :

10)           دعاویکیفریرابامثالیتوضیحدهید :

11)           دعاویحقوقیرابامثالیتوضیحدهید :

12)           وظایفقاضیچیست؟

13)           وکیلکیست؟

14)           اگرکسیتواناییمالیجهتگرفتنوکیلنداشتهباشدچهکاربایدبکند؟

هفتم :

1)    نیازبهارتباطبشرچگونهاست؟

2)    شبکهیارتباطبشری

/ 0 نظر / 26 بازدید