سوالات تشریحی 12 درس اول پایه هفتم

سوالات   درس   اول   مطالعات  اجتماعی   پایه   هفتم

 پاسخسوالاترابطورکاملبدهید :

 1. 1.     خداونددربارهگرامیبودنمقامانساندرقرآنچهمیفرماید؟
 2. 2.     منظورازحقیاحقوقیعنیچه؟
 3. 3.     انسانچگونهدرارتباطباانسانهایدیگرازحقوقاجتماعیبرخورددارمیگردد؟
 4. 4.     چهارموردازحقوقهرانسانیرانامببرید :
 5. 5.     هرفرددرخانوادهازچهحقوقیبرخورداراست؟
 6. 6.     هرفرددرمدرسهازچهحقوقیبرخورداراست؟
 7. 7.     هرفرددرمحیطزندگیوکشورازچهحقوقیبرخورداراست؟

سوالات  درس    دوم

 1. 1.     حقوقمتقابلچیست؟
 2. 2.     حقوقمتقابلوالدینوفرزندانرابامثالیروشنکنید :
 3. 3.     چگونهمارابعنوانفردیمسئولمیشناسند؟
 4. 4.     خداونددرسورهنملآیه40درموردشکرگزاریچهمیفرماید؟
 5. 5.     مسئولیتهمهیانسانهادربرابرخداوندچیست؟
 6. 6.     مسئولیتانساندربرابرخودشچیست؟          
 7. 7.     مسئولیتفرزنداندربرابرخانوادهشانچیست؟
 8. 8.     مسئولیتدانشآموزاندربرابرمعلمانوهمکلاسیهایشانچیست؟
 9. 9.     مسئولیتانساندربرابراعضایجامعهچیست؟

10.مسئولیتانساندربرابرمحیطزندگیاموعالمآفرینشچیست؟

 

سوالات   درس   سوم

 1. 1.     مادراستفادهازحقوقخودتاچهاندازهآزادیداریم؟
 2. 2.     قانونومقرراتبهچهدلایلیبوجودآمدهاست؟
 3. 3.     عدمرعایتقانونومقرراتدرجامعهچهعواقبیدارد؟

سوالات   درس   چهارم  

 1. 1.     مقرراتچندنوعهستند؟توضیحدهید
 2. 2.     قوهیمقننهازچندبخشتشکیلشدهاستوچهوظیفهایدارد؟
 3. 3.     وظایفشوراینگهبانرابیانکنید :
 4. 4.     شوراینگهبانازچهکسانیتشکیلشدهاست؟
 5. 5.     قانونچیست؟
 6. 6.     قانوناساسیکشورماچگونهتدوینوتصویبشد؟
 7. 7.     قانونگذارانباتوجهبهچهعواملیقوانینراوضعمیکنند؟باتوجهبانیازهاوموضوعات مختلفجامعه

سوالات   درس    پنجم

 1. 1.     همدلیوهمدردیبهچهمعناست؟
 2. 2.     ماچگونهبهمشکلاتهمسایگانوآشنایانمانکمکمیکنیم؟
 3. 3.     آیامافقطنسبتبههموطنانخوداحساسهمدردیوهمدلیمیکنیم؟چرا؟
 4. 4.     خداونددرقرآنکریمدرموردهمدردیوهمدلیباانسانهاچهفرمودهاست؟
 5. 5.     حدیثیازامامرضا )ع ( دربارههمدلیوهمدردیبیانکنید :
 6. 6.     درهنگامبروزحوادثیمثلزلزلهوسیلکدامموسساتبهیاریمردمآسیبدیدهمیشتابند؟
 7. 7.     جمعیتهلالاحمرچگونهموسسهاست؟
 8. 8.     آرمجمعیتهلالاحمرکداماست؟
 9. 9.     سازمانجوانانهلالاحمرچیست؟

10.سازمانجمعیتهلالاحمردرشرایطعادیچهخدماتیانجاممیدهند؟

11.ندایامدادکوهستانوجادهوسیلوآوارکدامشمارهتلفناست؟تلفن147

سوالات   درس    ششم

 1. 1.     هدفازبیمهدانشآموزیچیست؟
 2. 2.     منظورازبیمهشوندهوبیمهگرچیست؟
 3. 3.     بیمهازنظرخدماتیکهبهبیمهشوندگانارائهمیکندچندنوعاست؟
 4. 4.     چرادارندگانوسایلنقلیهموتوریبایدخودرویخودرابیمهکنند؟
 5. 5.     بیمهبهداشتودرمانچهفوایدیدارد؟
 6. 6.     بیمهراتعریفکنید :
 7. 7.     بیمهاجباریچهتفاوتیبابیمهاختیاریدارد؟

سوالات   درس    هفتم

 1. 1.     انواعتولیدرانامببرید : ) هرکداممثالیبزنید (
 2. 2.     عواملتولیدرانامببرید :
 3. 3.     ازعوامللازمبرایتولید،منابعطبیعیراتوضیحدهید؟
 4. 4.     ازعوامللازمبرایتولید،سرمایهراتوضیحدهید؟
 5. 5.     ازعوامللازمبرایتولید،نیرویانسانیراتوضیحدهید؟
 6. 6.     تقسیمکاروشغلهاچگونهپدیدآمدند؟
 7. 7.     مشاغلوفعالیتهایاقتصادیرادرچندگروهعمدهطبقهبندیمیکنند؟
 8. 8.     برایرسیدنبهخودکفاییاقتصادیچهکارهاییمیتوانیمانجامدهیم؟
 9. 9.     توزیعراتعریفکنید؟

10.اهمیتبازاردرایرانرابنویسید : ) 3 مورد (

11.درسورهمطففینخداونددرموردکمفروشیوگرانفروشیچهفرمودهاست؟

سوالات   درس    هشتم

 1. 1.     چرابایدتاحدامکانازمصرفنایلونوظروفیکبارمصرفجلوگیریکرد؟
 2. 2.     آیهایازقرآنکریمدربارهنهیمصرفگراییبیانکنید؟َ
 3. 3.     مصرفگراییچگونهبهمحیطزیستآسیبمیزند؟
 4. 4.     امامسجاددربارهیراههایدرستمصرفچهفرمودهاست؟
 5. 5.     مصرفگرایی
/ 0 نظر / 20 بازدید