وبلاگ دبیر علوم اجتماعی
این وبلاگ متعلق به دبیر علوم اجتماعی منطقه یازده تهران می باشد 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس1

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1-    سیاره های بیرونی منظومه خورشیدی از چه چیز تشکیل شده اند؟

الف) سطوح سنگی       ب)  جامدات             ج )گازهای مختلف         د)   الف و ب صحیح

2-     ماه " قمر " کدام سیاره منظومه خورشیدی می باشد؟

الف)  ناهید      ب)  زمین       ج)  مریخ        د) تیر

3-    مدار استوا ( مدار مبدأ)  چند درجه است؟

الف)60 درجه    ب) 180 درجه           ج) 90 درجه             د) صفر درجه

4-    هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها ...................... می گویند .

الف) طول جغرافیایی     ب)  امتداد جغرافیایی            ج)  مختصات جغرافیایی                   د) عرض جغرافیایی

5-     فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه چه نامیده می شود؟

الف)  طول جغرافیایی    ب) مختصات جغرافیایی           ج) عرض جغرافیایی               د) امتداد جغرافیایی

6-     نیم دایره های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند چه نام دارد ؟

الف) عرض جغرافیایی    ب) مدار         ج) نصف النهار           د) طول جغرافیایی

7-     به دایره هایی که در هر دو نیمکره به موازات استوا رسم شده اند چه می گویند؟

الف)  طول جغرافیایی    ب)  مدار        ج) عرض جغرافیایی              د) نصف النهار

8-     در کدام سیاره ها تعداد قمرها بیشتر است؟

الف)  سیاره های گازی   ب)سیاره های سنگی    ج)سیاره های جامد      د) سیاره های سنگی و جامد

9-     زمین .................. سیاره منظوه خورشیدی و در فاصله ........................... کیلومتری خورشید قرار دارد.

الف) دومین – 150 میلیو ن               ب) سومین – 100 میلیون

ج) دومین – 100 میلیون                  د) سومین – 150 میلیون

10- کدام گزینه نادرست است؟

الف) مساحت کره زمین 510 میلیون کیلومتر مربع است .

ب)  دانشمندان عمر زمین و منظومه خورشیدی را 5 /4 میلیارد سال تخمین زده اند .

ج) نصف النهار مبدأ 180 درجه است .

د) دایره ی استوا بزرگ ترین دایره ی روی کره زمین است .

11-سیاره های درونی منظومه خورشیدی از چه چیز تشکیل شده اند؟

الف) سنگ       ب) جامدات      ج) گازهای مختلف       د) الف و ب صحیح

12-بنا بر فرضیه ها منظومه خورشیدی از چه چیز پدید آمده است؟

الف ) سنگ               ب ) ابرهای متشکل از گاز و غبار           ج )جامدات                د ) الف و ج صحیح است

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 2

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1- مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید چقدر است؟

الف) 365 روز             ب) 366 روز     ج) 365 روز و 6 ساعت           د) 366 روز و6 ساعت

2- مدار زمین چه شکلی است و زمین با چه سرعتی آن را می پیماید؟

الف) دایره ای – 30 کیلومتر               ب) استوانه ای – 300 کیلومتر

ج) دایره ای – 300 کیلومتر                د )بیضی – 30 کیلومتر

3- کدام مورد در ارتباط با سال کبیسه درست است؟

الف) سال 365 روزه      ب) سال 366 روزی و 6 ساعت   ج) سال 366 روزه       د) سال 365 روزی و 6 ساعت

4-نتیجه حرکت وضعی زمین چیست؟

الف)پدید آمدن شب و روز         ب) پدید آمدن فصل ها           ج) اختلاف ساعت       د) الف و ج

5- سال 365 روزه را سال ............................. است .

الف) سال واقعی          ب) سال حقیقی         ج) سال رسمی            د) سال کبیسه

6-محور قطب ها بر سطح مدار گردش زمین ........................ است .

الف) عمود       ب) مایل          ج) مستقیم      د) الف و ب

7- در چه موقع از سال ، درازی روز و شب برابر می شود و به آن اعتدالین می گویند ؟

الف) اول بهار    ب) اول پائیز    ج)اول تابستان            د) الف و ب

8-در اول دی ماه ، خورشید به مدار ....... در نیمکره جنوبی عمودی می تابد ، در نتیجه نیمکره شمالی اول دی کوتاه ترین روز سال است

الف) مدار قطبی شمال            ب) مدار رأس السرطان            ج)مدار رأس الجدی               د)مدار استوا

9- از نتایج مهم حرکت انتقالی زمین .................................... است .

الف) پدید آمدن شب و روز        ب) پدید آمدن فصل ها                    ج) اختلاف ساعت                  د) الف و ب

10-کدام گزینه نادرست است ؟

الف)همه نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند به طور توافقی ساعت یکسانی دارند.

ب) در زندگی روزانه نمی توان از ساعت واقعی استفاده کرد .

ج) در تعیین برنامه ی حرکت قطارها و هواپیماها از ساعت رسمی استفاده می کنند .

د ) بدلیل عمود بودن محور زمین زاویه تابش در کل سال تغییر نمی کند .

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 3

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1-اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند ........................ به وجود می آید .

الف) آتشفشان             ب) کوه های گنبدی              ج) گُسل        د) چین خوردگی

2- کدام عامل از عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواریها نیست؟

الف) فرسایش بادی       ب) کوه زایی             ج) فرسایش یخچالی      د) هوازدگی

3-بخش خارجی کره زمین که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده ............................. نامیده می شود .

الف) هیدروسفر           ب) بیوسفر               ج) اتمسفر                د)لیتوسفر

4- این کوه ها دره های باز و آبرفتی به شکل Uدارند ؟

الف) کوه های بلند        ب) فلات ها              ج) کوه های کم ارتفاع            د) کوه های بسیار بلند

5-حرکات کوه زایی باعث ............................ در پوسته زمین می شوند .

الف) آتشفشان             ب)  چین خوردگی      ج)  شکستگی            د) ب و ج

6- اگر مواد مذاب از پوسته راهی برای خروج از پوسته پیدا کنند و فوران کنند .................. را به وجود می آورند .

الف) کوه های گنبدی    ب)کوه های آتشفشانی            ج) کوه های چین خورده         د) کوه های کم ارتفاع

7- آب های زیر زمینی ، یخچال ها و نزولات جوی ........................... را تشکیل می دهند .

الف)  لیتوسفر             ب)  اتمسفر              ج)  هیدروسفر           د) بیوسفر

8- کدام گزینه نادرست است؟

الف) حدود 71 درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد .

ب) فلات ها سرزمین هایی نسبتاً هموار اما مرتفع که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شوند .

ج) وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها کم است .

د) دامنه ی کوه های بلند شیب تندی دارند و دره های بین آن ها باز و به شکل V  است .

9- زندگی انسان و دیگر موجودات زنده در روی سیاره زمین جز کدام یک از محیط های زیر می باشد ؟

الف)  بیوسفر              ب)  لیتوسفر             ج) هیدروسفر            د) اتمسفر

10- از جمله نتایج برخورد دو ورقه پوسته زمین به یکدیگر چیست؟

الف) چین خوردگی      ب) گُسل                 ج) کوه زایی              د) زمین زایی

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 4

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1- تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در کدام لایه صورت می گیرد؟

الف) مزوسفر              ب)  استراتوسفر                   ج) تروموسفر             د) تروپوسفر

2-به ازای هر 1000 متر ارتفاع ، دمای هوا چند درجه کاهش می یابد؟

الف) 5 درجه              ب) 6  درجه             ج )8 درجه                د ) 4 درجه

3-این مناطق از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند؟

الف) شیب قاره            ب) ایوان خشکی         ج) فلات قاره              د) ب و ج

4-کدام مورد از عوامل موثر بر آب و هوای جهان نمی باشد؟

الف) طول جغرافیایی     ب) ارتفاع از سطح زمین          ج) فشار هوا و جریان باد                   د) دوری و نزدیکی به دریاها

5- کمترین میانگین دمای سالانه در کدام نواحی دیده می شود؟

الف) مجاور استوا          ب) مجاور دریاها                    ج) مجاور قطب ها                 د) مجاور خشکی ها

6-همه ی آب های زمین یعنی اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها را شامل می شود؟

الف) بیوسفر               ب) لیتوسفر              ج) هیدروسفر             د) اتمسفر

7-کدام گزینه نادرست است؟

الف) هوا کره لایه ای از گاز است که از ارتفاع 1000 کیلومتری اطراف سیاره زمین را در بر گرفته است.

ب) پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین است تروپوسفر نام دارد .

ج) هرچه از استوا به طرف قطب ها پیش می رویم تابش خورشید مایل تر می شود .

د) ارتفاعات ، جهت وزش بادها را تغییر می دهند .

8- چرا هوای گرم فشار کمتری دارد ؟

الف) زیرا منبسط می شود و مولکول های آن از هم فاصله می گیرند.

ب) زیرا گرما موجب تراکم و فشردگی بیشتر مولکول ها می شود .

ج)زیرا هوای گرم سبک است و به سمت بالا صعود می کند .

د) الف و ج صحیح است .

9-فشار هوا در چه مناطقی زیاد است؟

الف) در سطح ارتفاعات            ب) در سطح دریاها               ج) در سطح کوهستان ها                   د) در سطح خشکی ها

10-کدام مورد از پیامدهای ناخوشایند گرم شدن کره ی زمین نیست؟

الف) وقوع خشکسالی در نواحی گرم                 ب) زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزیره ها

ج)پایین رفتن آب دریاها                              د) ذوب شدن یخ های قطبی

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 5

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1- در این ناحیه فقط گیاهانی چون خزه و گُلسنگ می توانند بِرویند؟

الف) تایگا                  ب) ساوان                 ج)جنگل های بارانی استوایی               د) توندرا

2- درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند؟

الف) توندرا                ب) ساوان                  ج) تایگا                   د) جنگل های بارانی استوایی

3-  از میان عناصر آب و هوایی در زیست بوم ها کدام عامل بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد؟

الف) ارتفاع و باد                    ب) باد و دما               ج) دما و بارش           د) بارش و ارتفاع

4-  کدام عامل جزء عوامل تنوع زیست بوم ها نیست؟

الف) باد                    ب) جنس خاک          ج) شکل ناهمواریها                 د) میزان ارتفاع زمین

5-  آب و هوای ...................... در تمام طول سال گرم است و در آن دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد .

الف) تایگا                  ب) جنگل های بارانی استوایی             ج) مراتع مدیترانه ای             د) ساوان

6-  بخش عمده ای از بیابان های گرم و خشک جهان در مجاورت کدام مدارها واقع شده اند؟

الف) مدارقطبی شمال و مدار استو ا                 ب) مدار رأس السرطان و مدار استوا

ج) مدار رأس السرطان و رأس الجدی               د )مدار رأس الجدی و مدار استوا

7- در میان عوامل تنوع زیست بوم ها ، مهم ترین و بیشترین تأثیر را کدام عامل دارد؟

الف)  ارتفاع               ب) جنس خاک                   ج) شکل ناهمواریها                 د) آب و هوا

8- در این منطقه هوا همیشه گرم ، رطوبت حدود 80 درصد و میزان بارندگی سالیانه 2500 میلیمتر است؟

الف) جنگل های بارانی استوایی            ب) ساوان                 ج) جنگل های پهن برگ                   د) تایگا

9-ناحیه ی ...................... به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است .

الف) ساوان                ب) توندرا                 ج) تایگا                   د) جنگل های بارانی استوا

10- این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و درختان شاه پسند ، نارگیل ، هوِآ و بامبو از نمونه گیاهان این ناحیه است؟

الف) ساوان                ب) جنگل های بارانی استوا                 ج) تایگا                   د) جنگل های پهن برگ

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 6

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1- تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگل هاست؟

الف) جنگل های پهن برگ گرمسیر ی              ب) جنگل های همیشه سبز مدیترانه ای

ج) جنگل های سوزنی برگ نیمه استوایی          د) جنگل های بارانی استوایی

2- بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان کدام کشورها وارد می کنند؟

الف) ویتنام و ژاپن                 ب) مالزی و نپال                   ج) چین و تایلند                  د) ویتنام و تایلند

3- کدام گاز است که در اثر فعالیت های انسان و استفاده از سوخت های فسیلی وارد جو می شود؟

الف) دی اکسید کربن              ب)  اکسیژن             ج) هیدروژن              د) نیتروژن

4- کدام مورد از عوامل از بین رفتن پوشش گیاهی و یا نابودی گونه های جانوری و آلودگی آب و خاک نیست؟

الف) ایجاد و گسترش شهرها و روستاها بدون برنامه ریزی            ب) مصرف گرایی و تولید انبوه زباله

ج) شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات                                 د) فعالیت های کشاورزی و تولید محصولات

5-  کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) تخریب جنگل های استوایی در برخی از کشورها مانند برزیل و اندونزی بسیار گسترش یافته است .

ب) کنگو از جمله کشورهای افریقایی است که در ان شکار فیل ها بسیار صورت می گیرد .

ج) کشاورزی و دامداری و تجارت الوار و استخراج معادن موجب تخریب جنگل های آمازون شده است .

د)  جنگل های استوایی را ریه های زمین نامیده اند .

6- کدام مورد نکته مهم استفاده صحیح و خردمندانه از منابع طبیعی نیست؟

الف)  ایجاد پارک های وحش .

ب)  کشاورزی و دامپروری با روش های علمی و جدید .

ج)  تعادل بین استفاده اقتصادی از جنگل و فرصت بازسازی آنها .

د)  گسترش فعالیت های صنعتی و تولید انبوه کالاها در کارخانه ها

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 7

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1-  در این مهاجرت افراد به دلیل عواملی چون قحطی، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی مهاجرت خود را آغاز می کند؟

الف)  داخلی               ب) اختیاری              ج) اجباری                د) خارجی

2-کدام مورد از عوامل طبیعی جذب جمعیت نمی باشد؟

الف) ناهمواریها             ب)  امکانات و تسهیلات          ج)  آب و خاک          د)معادن و ذخایر

3- اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن .............................. می گویند .

الف)  رشد طبیعی        ب) رشد غیرمجاز                   ج) رشد منفی            د) رشد مثبت

4- به طور کلی ، کدام عامل موجب جذب جمعیت به یک ناحیه می شود؟

الف) اجتماعی             ب)  انسانی               ج) طبیعی                د) ب و ج صحیح

5- مهاجرت روستاییان به شهرها یا مهاجرت کارگران فصلی را مهاجرت .......................... می گویند .

الف) داخلی                ب) اختیاری              ج) اجباری                د)خارجی

6- کدام گزینه نادرست است؟

الف) دشت ها و جلگه ها جمعیت زیادی را به خود جذب می کنند .

ب) نواحی که از نظر فعالیت اقتصادی ضعیف اند ، جمعیت را دفع می کنند .

ج)رشد جمعیت در همه کشورها یکسان است .

د) تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ ومیر ، رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد .

7-در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت ................... بوده است .

الف) توسعه فرهنگی               ب) تغییرات آب و هوایی                   ج) مهاجرت              د) گسترش شهرنشینی

8- کدام مورد از مشکلات شهرهای بزرگ نیست؟

الف) افراد بی خانمان              ب) زاغه نشینی                   ج) گسترش وسایل ارتباطی                د) آلودگی هوا

9-کدام مورد از نگرانی های کشورهایی که با کاهش رشدجمعیت و رشد منفی روبرو می باشندنیست؟

الف) زاد و ولد کم است                                         ب) جمعیت سالخورده و از کارافتاده کاهش می یابد

ج) به طور کلی جمعیت کاهش می یابد                      د ) جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم محروم می شود     

10-رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عاملی بستگی دارد ؟

الف) میزان موالید                  ب) میزان رعایت بهداشت و تغذیه        ج) میزان مرگ و میر             د) الف و ج

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 8

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1-یکی از عواملی که همواره در سنجش نابرابری کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته عامل ............... است .

الف)  انسانی               ب) فرهنگی              ج) اقتصادی              د) سیاسی

2-معمولاً میزان ثروت مادی و رشد اقتصادی کشورها را با ...................... و درآمد سرانه اندازه گیری می کنند .

الف) تولید ناخالص داخلی                   ب) سواد و آموزش                ج) شاخص توسعه انسانی         د) الف و ج

3-این عامل جنبه ی اقتصادی دارد و به معنای سطح مطلوب زندگی است ؟

ا لف) امید به زندگی               ب) میزان درآمد و رفاه           ج) متوسط طول عمر             د) میزان رعایت بهداشت

4-در شاخص توسعه انسانی برای پی بردن به وضعیت و کیفیت زندگی در کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر به چه عاملی باید توجه کرد؟

الف) اقتصادی             ب) بهداشتی              ج) فرهنگی               د) همه موارد

5-کدام مورد از علل داخلی نابرابری در جهان نیست؟

الف) مستعمره کردن کشورها در گذشته                     ب) فرهنگ و باورهای غلط

ج) جلوگیری از استقلال سیاسی و اقتصادی                 د) اشغال نظامی کشورها

6-کدام مورد از ملاک های توسعه ی انسانی نیست؟

الف) درآمد و رفاه                            ب) سواد و آموزش     

ج) تولید ناخالص داخلی                     د )  امید به زندگی یا متوسط طول عمر

7-میزان طول عمر یا امید به زندگی در یک جامعه نشان دهنده ی چیست؟

الف) وضعیت درآمد ورفاه                    ب ) وضعیت بهداشت و سلامت          

ج) وضعیت سواد و آموزش                 د)  وضعیت ثروت و رشد اقتصادی

8-کدام گزینه نادرست است؟

الف) میزان شاخص توسعه ی انسانی در ایران نشان می دهد که کشور ما در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد

ب)  امید به زندگی یعنی تعداد سال هایی که انتظار می رود کودکی که در آن کشور به دنیا آمده عمر کند و زنده بماند.

ج) تخمین زده می شود که مالکیت 20 درصد درآمد جهان در دست 80 درصد از ساکنان آن است .

د)  از نظر شاخص توسعه ی انسانی ، کشورها به چهار گروه تقسیم شده اند .

9-کدام مورد از علل داخلی نابرابری در جهان نیست؟

الف)  جنگ و کشمکش های داخلی                          ب)  بی سوادی و ناآگاهی مردم

ج)  جلوگیری از استقلال سیاسی و اقتصادی                د) غفلت از استعدادها و فرهنگ خود

10-برای پی بردن به وضع آموزش در کشورها ، کدام مورد از معیارهای آن نیست؟

الف) تعداد معلم به ازای دانش آمو ز                ب) میانگین سال های تحصیل در یک کشور

ج) میزان با سوادی و تحصیل دختران               د) میزان مشارکت مردم در آموزش

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 9

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1- کدام پادشاه صفوی پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داد؟

الف) شاه تهماسب                  ب) شاه اسماعیل                  ج) شاه عباس             د)شاه سلطان حسین

2-کدام یک از کشورهای زیر از پیش گامان استعمار در اروپا نبودند؟

الف)  اسپانیا               ب) عثمانی               ج) پرتغال                 د) فرانسه

3-شاه اسماعیل توانست قلمرو ایران را به کدام دوره تاریخی برساند؟

الف) هخامنشیان                   ب)  اشکانیان             ج) سامانیان              د) ساسانیان

4-کدام گزینه در مورد شاه تهماسب درست نیست؟

الف) سروسامان دادن به اوضاع داخلی               ب) تثبیت حکومت صفوی

ج) انتقال پایتخت از قزوین به تبریز                 د) دفع حمله های اُزبکان و عثمانی ها

5-در دوره صفویه پس از شاه چه مقامی وجود داشت؟

الف) وزیر بزرگ           ب) فرماندهان نظامی              ج) اعتمادالدوله                             د) الف و ج

6-درآستانه ی تأسیس سلسله صفوی .................. جزایر و سواحل جنوبی ایران را تصرف و تجارت خلیج فارس و دریای عمان را در اختیار گرفته بود

الف) پرتغالی ها           ب) فرانسوی ها           ج) انگلیسی ها           د) عثمانی ها

7-همسایه ی شمال شرق ایران در دوره ی صفوی که به مرزهای ایران حمله می کرد چه نام داشت؟

الف) عثمانی ها           ب) شروانشاهان          ج) پرتغالی ها            د) اُزبک ها

8-کدام گزینه در مورد ا شه اسماعیل نادرست است؟

الف) رسمی کردن مذهب شیعه                       ب) تاج گذاری در تبریز

ج) شکست عثمانی ها و تسلط بر ایرا ن            د) از میان بردن حاکمان مناطق مختلف

9-کدام گزینه درست نیست؟

الف) شورش افغان ها در قندهار در زمان شاه سلطان حسین بود .

ب) شاه تهماسب حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند .

ج) قرن های شانزدهم تا نوزدهم میلادی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند .

د) تا زمان شاه عباس اول ، سران ایل های قزلباش حاکم ولایت های مختلف ایران بودند .

10-پس از جنگ چالدران ................... به اشغال عثمانی ها در آمد .

الف) قزوین                ب) اصفهان               ج) تبریز                  د) اردبیل

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 10

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1- از جمله فیلسوفان نامدار روزگار صفوی چه کسی بود؟

الف) شیخ بهایی          ب) علامه مجلسی                 ج) میرداماد                د)علامه طباطبایی

2-در دوران صفویه به چه دلیل شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد؟

الف) وجود حکومت مرکزی نیرومند                   ب) برقراری نظم و امنیت

ج) یکپارچه بودن سرزمین ایران                      د) الف و ب

3-کدام پادشاه صفوی برای گسترش تجارت خارجی به شرکت های اروپایی اجازه فعالیت داد؟

الف) شاه اسماعیل                 ب) شاه عباس اول                 ج) شاه تهماسب                   د) شاه سلطان حسین

4-یکی از صنایع پر رونق ایران در دوره ی صفوی چه بود؟

الف) کاشی کاری                   ب) نقره کاری            ج) بافندگی                        د) منبت کاری

5-بیشترین ساکنان ایران را در دوره ی صفوی چه کسانی تشکیل می دادند ؟

الف) روستاییان            ب) شهرنشینان           ج) کوچ نشینان                    د) الف و ج

6- کدام گزینه درست نیست؟

الف) وضع زندگی دهقانان ایرانی در دوره صفویه به مراتب بهتر از وضع دهقانان اروپایی بود .

ب) جمعیت ایران در دوره صفوی حدود 15 میلیون نفر تخمین زده می شود .

ج) در دوره صفوی شهر و شهرنشینی در ایران رونق گرفت .

د) یکی از منابع عمده درآمد حکومت صفوی مالیات بود .

7-کدام مورد از محصولات صادراتی ایران به کشورهای همسایه و اروپایی در زمان صفوی نبود؟

الف) خشکبار              ب) پارچه                 ج) سنگ های قیمتی             د) قالی

8-از عوامل گسترش تجارت داخلی و خارجی در عصر صفوی نیست؟

الف) نظم و امنیت در سراسر کشور                  ب) یکپارچه بودن سرزمین ایران

ج) پیشرفت های علمی و فرهنگ                    د) ایجاد راه ها و کاروانسراها

9-پر سودترین کالای صادراتی در دوره صفوی چه بود؟

الف) ابریشم               ب) قالی                  ج) محصولات کشاورزی           د) سنگ های قیمتی

10-کدام گزینه درست نیست؟

الف) در دوره صفویه حدود 10 تا 15 درصد ایرانیان در شهرها زندگی می کردند .

ب) در دوره صفویه یکی از با شکوه ترین بازارها ، بازار قیصریه ی اصفهان بود .

ج) در دوره صفویه به سبب توجه خاص پادشاهان به شاعران ، شعر و ادب فارسی پر رونق بود.

د) یکی از منابع درآمد حکومت صفوی ، عوارضی بود که از کاروان های تجاری گرفته می شد .

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 11

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1- آخرین فرمانروای زندیه چه کسی بود؟

الف) کریم خان           ب) آقامحمد خان                 ج) محمد حسن خان             د) لطفعلی خان

2-مهم ترین مستعمره انگلستان در اوایل دوره قاجار کدام کشور بود؟

الف) افغانستان            ب) عراق                   ج) هندوستان             د) پاکستان

3- پایتخت زندیه کدام شهر بود؟

الف) اصفهان               ب) مشهد                 ج) تهرا ن                 د) شیراز

4- دوره حکومت .............. همزمان با آغاز و نفوذ و دخالت کشورهای روسیه ، انگلیس و فرانسه بود .

الف) فتحعلی شاه                   ب) لطفعلی خان          ج) آقامحمد خان                  د) کریم خان

5-به موجب این عهدنامه ایران از کشتی رانی در دریای مازندران محروم شد؟

الف) عهدنامه گلستان              ب) عهدنامه مفصل       ج)عهدنامه تر کمان چای         د) عهدنامه فین کن اشتاین

6-انگلستان کدام پادشاه را وادار کرد با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند؟

الف) محمدشاه            ب) مظفرالدین شاه                ج) آقامحمدخان                   د)ناصرالدین شاه

7-کدام گزینه از کارهای نادر نیست؟

الف) افغان ها را سرکوب و تار و مار کرد .

ب) در نتیجه تلاش های او ایران صاحب حکومت مرکزی نسبتاً قوی شد.

ج) خاندن صفوی را کنار زد و خود بر تخت شاهی نشست .

د) سلسله ی افشاریه را پایه گذاری کرد .

8-کدام مورد در عهدنامه گلستان از حاکمیت ایران خارج شد ؟

الف) ایالت گرجستان               ب) ایالت داغستان                 ج) ایروان                 د) گنجه

9-بیشتر دوره دوازده ساله پادشاهی نادر چگونه گذشت؟

الف) نبرد با بیگانگان                           ب) لشکر کشی به هندوستان

ج) فرونشاندن شورش های داخلی         د) الف و ج

10-در دوران حکومت .................. ثُبات و آرامش نسبی در سراسر کشور به وجود آمد و اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهتر شد

الف) نادرشاه               ب) کریم خان            ج) فتحعلی شاه           د) آقامحمدخان

 

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : تست درس 12

نام دبیر : حبیبی

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 7 دقیقه

گزینه صحیح را انتخاب کنید :

1-قرارداد توتون و تنباکو با فتوای کدام مرجع تقلید شیعیان لغو شد؟

الف) سیدحسن مدرس            ب) آیت الله طباطبایی      ج) آیت الله میزا حسن شیرازی                   د) شیخ فضل الله نوری

2-یکی از نتایج آشنایی ایرانیان با تمدن اروپایی در دوره قاجار چه بود؟

الف) ترجمه کتاب های اروپایی و توسعه ی چاپخانه         ب) احداث کارخانه های جدید و مدرن

ج) راه اندازی چاپارخانه و پست جدید                        د)  ایجاد مدرسه های جدید

3-اوج رقابت های روسیه و انگلستان که منجر به گرفتن امتیازات اقتصادی مهمی از ایران بود در زمان کدام شاه قاجار بود؟

الف) فتحعلی شاه                   ب) ناصرالدین شاه                 ج) محمد شاه            د) مظفرالدین شاه

4-شکست های نظامی و سیاسی از روسیه و انگلستان در دوره قاجار چه نتیجه ای داشت؟

الف) تولیدات داخلی قادر به رقابت با کشورهایی اروپایی شد

ب) تلاش برای ایجاد سپاه منظم

ج) پیدایش صنعت چاپ و راه یافتن آن به ایران

د)  ایرانیان را متوجه پیشرفت های علمی و صنعتی کشورهای اروپایی کرد

5-در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه حکومت قاجار با چه مشکلاتی مواجه شد ، کدام گزینه جزء این مشکلات نیست؟

الف) توطئه درباریان و صاحب منصبان نالایق و سودجو               ب)شورش در ایالت ها

ج) خالی بودن خزانه                                                     د)اختلال امور کشوری و لشکری

6-یکی از مهم ترین اقدامات امیرکبیر چه بود؟

الف)  کاهش حقوق و مستمری شاه و شاهزادگان           ب)  احترام به حقوق اقلیت های دینی

ج) تأسیس مدرسه دارالفنو ن                                  د) اصلاح امور قضایی

7-کدام گزینه در مورد عباس میزرا نادرست است؟

الف) فرستادن افرادی به انگلستان برای فراگیری علوم و فنون

 ب) ترجمه کتاب هایی در موضوع تاریخ اروپا به زبان

ج) تأسیس مدارس به سبک مدرسه های اروپایی

 د) تغییراتی در نوسازی و اصلاح کشور

8-یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی که در اعتراض به واگذاری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان بود چه نام داشت؟

الف) نهضت مشروطه               ب) نهضت تالبوت                 ج) نهضت ملی شدن نفت         د) نهضت تنباکو

9-پس از عباس میرزا چه کسی به پادشاهی رسید؟

الف) محمدشاه            ب) ناصرالدین شاه                  ج) فتحعلی شاه           د) احمدشاه

10-از جمله کسانی که در شهرهای مختلف اقدام به تأسیس مدارس جدید به سبک اروپایی کرد چه نام داشت؟

الف) عباس میرزا                   ب) امیرکبیر              ج) سیدحسن مدرس             د) میرزا حسن رشدیه

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

طراح سایت دبیر علوم اجتماعی تهران م 11:
موضوعات وب
 
امکانات وب
p style="text-align: center;">استخاره با قرآن
استخاره با قرآن