وبلاگ دبیر علوم اجتماعی
این وبلاگ متعلق به دبیر علوم اجتماعی منطقه یازده تهران می باشد 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون : جای خالی درس1

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 17 دقیقه

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)     زمین ما بخش کوچکی از .................................. است .

2)     چهار سیاره ی نزدیک به خورشید را سیاره های ......................... می گویند.

3)     چهار سیاره ی دورتر از خورشید که به آنها سیاره های ................................... می گویند

4)     در میان چهار سیاره ی نزدیک به خورشید ، .......................... بزرگ ترین است .

5)     سومین سیاره ی منظومه ی خورشیدی ............................ است .

6)      برخی از سیاره های منظومه ی خورشیدی ............................ دارند که به دور این سیاره ها می گردند .

7)     سیاره ی زمین یک قمر به نام ...................... دارد .

8)     در سیاره های ........................... تعداد قمرها بیشتر است .

9)     در مرکز منظومه ................................ قرار دارد و سرچشمه ی اصلی نور و گرما و انرژی بر روی زمین است .

10) قطر خورشید حدود ....................... برابر قطر زمین و جرم آن ...................... هزار برابر جرم زمین است        

11) ستاره ی خورشید یکی از میلیون ها ستاره ی کهکشان .................................. است .

12) مساحت کره ی زمین ....................... میلیون کیلومتر مربع است .             

13) مدار استوا ................ درجه است و بقیه مدار ها بین ............... درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند .      

14) نصف النهار مبدأ زمین را به دو نیمکره ی .................. و ..................... تقسیم کرده است  .

15)  زمین از فضا مانند یک .........................به نظر می آید .: سیاره مشتری ............ قمر دارد .

16) کهکشان راه شیری بیش از ............ ستاره دارد و قطر هسته آن 10000 سال نوری است .

17) حدود ............ سال طول می کشد تا خورشید با سرعت 220 کیلومتر در ثانیه مرکز کهکشان راه شیری را دور بزند

18)  نصف النهارها نیز مانند مدارات ....................شده اند .

19)  نصف النهاری که از رصدخانه ............ در لندن عبور می کند به عنوان نصف النهار مبدأ انتخاب شده است .

20) نصف النهار مبدأ و امتداد آن در سوی دیگر کره ، زمین را به دو نیمکره مساوی ............و ............تقسیم کرده است .

 

 

موفق باشید

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون :  جای خالی  درس 2

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 17 دقیقه

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)     زمین ، روشنایی خود را از .............................. می گیرد .

2)     جا به جایی یا حرکت خورشید در آسمان ، حرکت ......................... است .

3)     کشورهایی که در شرق – غرب................. نصف النهار گرینویچ قرار دارند خورشید را زودتر دیده اند .  

4)     کشورهایی که در  شرق – غرب ................. نصف النهار گرینویچ قرار دارند چند ساعت به ظهر مانده است .

5)     در زندگی روزانه نمی توان از ساعت ...................... استفاده کرد .

6)      کره ی زمین برای این که یک دور به دور خود بچرخد .............. ساعت وقت لازم دارد .

7)     همه ی نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند به طور توافقی ساعت ...................... دارند .

8)     در برخی از کشورهای وسیع مانند ................. چند ساعت رسمی وجود دارد .

9)     محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین ، ............... است .

10) در اول تیرماه در نیمکره شمالی طول روزها از شب ها ............................. است .

11) زمانی که در کشور ما 11 صبح است در استرالیا و ژاپن ................. است .

12) زمانی که در کشور ما 11 صبح است در کانادا ......................... است ..

13) در ایران هنگام................. زودتراز عربستان فرا می رسد .

14)  زمین از ..............  به.......... می چرخد .

15) مبنای زمان ......................  موقعیت خورشید در آسمان است.

16)  البته برخی از کشورها مانند......................، با آنکه در بیشتر از یک قاچ گسترده شده اند، از یک ساعت پیروی می کنند.

17) در برخی کشورهای وسیع مانند..................، چند ساعت رسمی وجود دارد.

18) مدار زمین،..................... شکل است و زمین حرکت انتقالی خود را بدور خورشید با سرعت میانگین 30 کیلومتر در ثانیه، این مسیر را می پیماید

19) مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید، .................... روز و 6 ساعت است .

20) محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین،................... درجه مایل است و بطور ثابت یک زاویه 66 درجه میساز

 

موفق باشید

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون :  جای خالی  درس3 و 4  

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 17 دقیقه

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)     وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها ...................... است .

2)     حدود ................ درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد

3)     فلات .............................. بلندترین فلات جهان است .

4)     کوه های بسیار مرتفع جزء ناهمواری های ............................ است .

5)     از جمله نتایج برخورد دو ورقه به یکدیگر ..................................... است.

6)       وسعت........... نیمکره ی جنوبی از نیمکره ی شمالی بیشتر است .

7)     وسعت ........... نیمکره ی شمالی از نیمکره ی جنوبی بیشتر است .

8)      سطح خشکی ها ........... نیست و فلات ها، کوه ها، تپه ها و دشت ها و جلگه ها پستی و بلندی های زیادی در آنها به وجود آورده اند.

9)      بر روی نقشه رنگ ...........  سرزمین های پست را نشان می دهد مثل: جلگه ها و دشت های پهناور جهان .

10)  بر روی نقشه رنگ...........و ...........، فلات ها و کوه های بلند را نشان می دهد.

11)  فلات...........بلندترین فلات جهان است.

12)  کوه های بسیار مرتفع جزء .......................... هستند .

13) پهناورترین و عمیق ترین اقیانوس کره ی زمین. ، ........................ است .

14)  گودال ......................... با ژرفای 11000 متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.

15)  در کف اقیانوس ها و دریا ها......................... امتداد دارد.

16) کف اقیانوس ها و دریاها همانند سطح خشکی ها .........................فراوان دارد.

17) یکی از منابع مهم تأمین غذا برای انسان ................................ هستند.

18) فشار هوا را با دستگاه های ................................ اندازه گیری می کنند .

19) هرچه از سطح زمین بالاتر برویم فشار هوا ............................. می شود .

20) به ازای هر 1000 متر ارتفاع ، دما ................. درجه سانتی گراد کاهش می یابد .

21) پایین ترین لایه ، که نزدیک به سطح زمین است ........................ نام دارد .

22) هر چه از استوا به طرف قطب ها پیش می رویم تابش خورشید ...................... می شود.

23) هر چه از مدار استوا به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم دمای هوا ...................... می یابد .

 

 

موفق باشید

 

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون :  جای خالی  درس5 و 6  .7. 8

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 17 دقیقه

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)      هر زیست بوم از چند ..................... تشکیل شده است .

2)     در میان عوامل تنوع زیست بوم ها مهم ترین و بیشترین تأثیررا ................... دارد .

3)    از میان عناصر آب و هوایی دو عنصر ........... و ..................بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارند.

4)    توندرا ناحیه ای در نزدیکی .................قرار دارد .

5)    از گسترده ترین زیست بوم ها که در جنوب توندرا گسترش یافته است .................. نام دارد .

6)     زیست بوم ......................... بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد  .

7)    درختان ....................... از گونه های گیاهی مشهور ساوان هستند .

8)    از پیچیده ترین زیست بوم های جهان که غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد ........................ است

9)     جنگل های استوایی را ............................ نامیده اند .

10)  تخریب جنگل های استوایی در برخی از کشورها مانند ................. و ............... بسیار گسترش یافته است.

11)  فیل های آفریقایی به خاطر ................... شکار و کشته می شوند .

12) از جمله کشورهای آفریقایی ................... است که در آن شکار گسترده ی فیل ها صورت می گیرد .

13)بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان کشورهای .............. و ........... وارد می کنند .

14) به طور کلی برخی عوامل .................. موجب جذب جمعیت به یک ناحیه می شود .

15)  علاوه بر رشد طبیعی جمعیت ، عامل دیگری که موجب افزایش جمعیت یک مکان می شود .................. است .

16)  در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت..................بوده است.

17)رشد شتابان شهرنشینی در بیشتر کشورها بدون.................. برای سکونت جمعیت زیاد صورت گرفته است .

18)تخمین زده می شود که مالکیت ......... درصد درآمد جهان در دست .......... درصد از ساکنان آن است .

 

 

 

 

 

 

موفق باشید

 

 

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون :  جای خالی  درس9

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 17 دقیقه

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)     مهم ترین طرفداران خانقاه شیخ صفی ایل های مختلف ترک بودند که به..................... شهرت داشتند.

2)     یکی از اقدام های مهم شاه اسماعیل صفوی پس از تاجگذاری، رسمیت ............................. بود.

3)     موسس سلسله ی صفویه شاه ....................................... بود .

4)     پس از شاه اسماعیل، پسرش....................... به حکومت رسید.

5)     شاه اسماعیل صفوی شهر................. را پایتخت خود قرار داد .

6)      شاه........................ صفوی پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد

7)     شاه....................... صفوی پایتخت را از قزوین به اصفهان  در مرکز ایران  منتقل کرد .

8)     شاه ............................................... حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند.

9)     در دوران صفویه حکومت مرکزی قدرتمندی در ایران به وجود آمد که در رأس آن....................قرار داشت.

10) در دوران صفوی بعد از شاه، ........................ قرار داشت که به او اعتمادالدوله نیز می گفتند.

11) دوران طلائی و اوج قدرت سلسله صفویه زمان حکومت ............................ صفوی بود .

12) آخرین پادشاه صفویان شاه ................................. بود .

13) یکی از علل مؤثر در برقراری روابط ایران و اروپا در دوران صفویه ، هجوم پیاپی ........................... به ایران و اروپا بود.

14) قرن های....................... تا...................... میلادی را در تاریخ اروپا قرون جدید می نامند.

15) کشورهای پرتغال،.....................، انگلستان و.....................پیش گامان استعمار بودند.

16) پس از جنگ چالدران ، ................. به اشغال عثمانی ها درآمد .

17) تا زمان شاه عباس اول سران ............................ حاکم ولایت های مختلف ایران بودند .

18) اروپاییان با توسعه ی صنعت  .................... توانستند راه های دریایی و سرزمین های جدیدیرا کشف کنند .

 

 

موفق باشید

 

 

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون :  جای خالی  درس  10  و 11

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 17 دقیقه

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)     جمعیت ایرا ن در دوره صفویه حدود ..................تخمین زده می شود.

2)      یکی از منابع عمده ی درآمد حکومت صفوی،.................. بود که از کشاورزان و دامداران می گرفتند.

3)      بیشترین ساکنان ایران در دوران صفویه را  ..................و .................. را تشکیل می دادند.

4)      درزمان حکومت صفویه حدود 10 تا 15 درصد ایرانیان در..................زندگی می کردند.

5)      یکی از صنایع پررونق ایران در دوره ی صفوی صنعت  .................. بود .

6)       بافندگان ایرانی انواع پارچه، ..................را در طرح ها و نقش های مختلف تولید می کردند.

7)      یکی از باشکوه ترین بازارهای بزرگ  زمان صفویه  ، بازار.................. در شمال میدان نقش جهان بود .

8)      یکی از منابع درآمد حکومت صفوی، عوارضی بود که از ..................گرفته می شد.

9)      زمان صفویه صادرات ابریشم، که پرسودترین کالای صادراتی بود، در انحصار .................. قرار داشت.

10) در عصر صفوی نه تنها کشاورزی و دامداری بلکه ....................... ایران نیز شکوفا و پر رونق بودند .

11) شاهان صفوی به خصوص ............................ برای گسترش تجارت کوشش بسیار کردند .

12) کریم خان به جای عنوان شاه، لقب.................. یعنی نماینده ی مردم را برای خود برگزید.                        

13) بنیانگذارسلسله ی زندیه .................. بود .                                                           

14) دوران فرمانروایی کریم خان زند ................. طول کشید.                                                       

15) پایتخت زندیه شهر................. بود .                                                                                     

16) پس از آنکه آقا محمد خان به دست خدمتکارانش کشته شد ، برادرزاده ی او ................. به قدرت رسید       

17) روسیه در نتیجه ی برنامه ها و فعالیت های   .............به کشوری قدرتمند و استعمارگر تبدیل شد            

18) روسیه با شکست سپاه ایران عهدنامه ی. .................را که ننگین تر از قرارداد گلستان بود به ایران تحمیل کرد .

19) در اوایل دوره قاجار ، مهم ترین مستعمره انگلستان  ................. بود .                                                         

20) انگلیسی ها .................را وادار کردند که با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند  

 

 

 

 

موفق باشید

 

 

نام :

 نام خانوادگی :

 کلاس :

آزمون :  جای خالی  درس  12  و 13

نام دبیر : حبیبی                                              

به نام خدا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آموزش و پرورش منطقه ...............

دبیرستان..................................( دوره اول )

نام درس: مطالعات اجتماعی

 پایه نهم

تاریخ امتحان :

زمان امتحان : 17 دقیقه

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

1)      اوج این رقابت ها در دوره ی .......................... بود و در نتیجه ی آن، روسیه و انگلستان به امتیازهای اقتصادی  مهمی در ایران دست یافتند.                                                                                                                        

2)      رهبر لغو امتیاز تالبوت ................................. بود .                                                                          

3)     ولیعهد فتحعلی شاه و فرمانده سپاه ایران در جنگ با روسیه.......................... بود                            

4)      پس از مرگ عباس میرزا فتحعلی شاه پسرش ..........................را به ولیعهدی برگزید .                                     

5)     ناصرالدین شاه در ابتدای سلطنتش.......................... را به صدراعظمی منصوب کرد        .                                     

6)      یکی از مهم ترین اقدامات امیرکبیر تأسیس .......................... بود.    

7)      افرادی پیش گام تأسیس مدرسه هایی به سبک اروپایی در ایران شدند ازجمله  ..........................بود .         

8)     تا اواخر حکومت ناصرالدین شاه سواد آموزی و آموزش ابتدایی در .......................... انجام می گرفت.             

9)      یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی در اعتراض به واگذاری امتیاز اقتصادی به بیگانگان .......................... بود .                                                                                                                                                                         

10)  آیت الله .......................... مرجع تقلید شیعیان استفاده از توتون و تنباکو را حرام اعلام کرد.

11)   هم زمان با تأسیس حکومت قاجار،  .......................... رخ داد.

12)  مهم ترین خواسته ی علما در حضرت عبدالعظیم  مردم  .......................... و مجلس شورا بود.

13) فرمان مشروطیت توسط  .......................... صادر گردید .

14)  محمدعلی شاه ، پادشاهی  ..........................  بود.

15)  به دستور  .......................... مجلس به توپ بسته شد و منحل گردید.

16)  مجاهدان مشروطه خواه در تبریز به رهبری  .....................  و  ...................  در برابر حکومت محمد علی شاه ایستادند .

17)  پس از فتح تهران،  .......................... را برکنارکردند و پسر خردسالش، احمدمیرزا، را به جانشینی او برگزیدند .

18) رهبران انجمن آزادی خواهان آیت الله سید محمد طباطبایی و  .......................... بودند .

19)  انقلاب کبیر فرانسه همزمان با تأسیس حکومت ..................... در ایران رخ داد .                                            

20)  رهبری انقلاب مشروطیت را  علماو  .......................... بر عهده داشتند                                    

21)  جنگ جهانی اول پس از 4 سال با پیروزی ..........................  به پایان رسید                                        

22) دلیرمردان تنگستانی به فرماندهی  ..........................  با ایثار جان خویش ضربه ی سنگینی به اشغالگران وارد آوردند  .

 

 

 

 

 

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

طراح سایت دبیر علوم اجتماعی تهران م 11:
موضوعات وب
 
امکانات وب
p style="text-align: center;">استخاره با قرآن
استخاره با قرآن