وبلاگ دبیر علوم اجتماعی
این وبلاگ متعلق به دبیر علوم اجتماعی منطقه یازده تهران می باشد 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سوالات تشریحی 12 درس دوم پایه هشتم

درس   سیزدهم

1)    سلطان محمود غزنوی چگونه بر سامانیان مسلط شد ؟ توضیح بدهید .

2)    سلطان محمود در لشکر کشی های متعدد ش به هندوستان چه اقداماتی انجام داد ؟

3)    رابطه ی حکومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود ؟

4)    رابطه ی حکومت سلجوفیان و خلفای عباسی چگونه بود ؟

5)    طغرل چه اقداماتی جهت دستیابی به قدرت انجام داد ؟

6)    چگونه حکومت سلجوقیان سقوط کرد؟

درس   چهاردهم

1)    سلاطین سلجوقی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود چکار می کردند ؟

2)    سلاطین سلجوقی چگونه حاکمانی بودند ؟

3)    وظایف وزیران دوران سلجوقی چه بود ؟

4)    مدارس نظامیه دوران سلجوقی چگونه مدارسی بودند ؟

5)    در دوران سلجوقی شهرسازی و معماری چگونه رونق یافت ؟ توضیح بدهید

6)    هنرهای دوران سلجوقی را نام ببرید : ( 4 نمونه )

درس   پانزدهم

1)    یاسای چنگیزی چیست ؟

2)    چنگیز چگونه شخصیتی داشت ؟

3)    مغولان پس از بارها حمله به مناطق مختلف چه اعمالی مرتکب شدند ؟

4)    مغولان در زمان محمد شاه برای حمله به  ایران چه بهانه ای داشتند  ؟

5)    فرار سلطان محمد در مقابله با مغولان باعث چه وضعیتی در ایران شد ؟

6)    چرا سلطان جلال الدین و پسرش در مقابله با مغولان نتوانستند پیروز شوند ؟

7)    عواقب حمله ی مغولان به ایران چه بود توضیح دهید :

8)    اقدامات هلاکو خان مغول در ایران را بعد از مرگ چنگیزخان بنویسید:

9)    پس از مرگ آخرین ایلخان مغول وضعیت ایران چطور شد ؟ توضیح دهید

10)قیام سربداران در کجا آغاز شد و دلیل آن را توضیح دهید:

11)تیمورگورکانی چگونه شخصیتی داشت و چکارکرد؟

درس   شانزدهم

1)    چرا دانشمندان ایرانی سعی کردند به بزرگان مغول نزدیک شوند ؟

2)    خواجه نصیرالدین طوسی رصد خانه ی مراغه را تبدیل به چگونه مرکزی نمود ؟

3)    خواجه رشیدالدین فضل اله در دوران ایلخانی چه خدماتی به ایران انجام داد ؟

4)    شاهرخ پسر تیمورگورکانی چگونه شخصیتی داشت ؟

5)    گوهرشاد همسر شاهرخ ایلخانی چه خدماتی به ایران انجام داد ؟

6)    پسران شاهرخ چه خدماتی به ایران انجام دادند ؟

درس   هفدهم

1)    قاره های جهان تعدادشان چندتاست ؟ نام ببرید.

2)    نام قاره ها را به ترتیب وسعت بنویسید:

3)    در قاره ی آسیا می توان چند نوع ناهموار ی  را مشاهده کرد؟نام ببرید.

4)    فلات های بلند آسیا را نام ببرید: 4 مورد

5)    دلتا را تعریف کنید :

6)    آب و هوای قارّه ای یا برّی چگونه است توضیح دهید:

7)    آسیای سبزکجاست ؟ توضیح دهید:

8)    آب و هوای موسمی چگونه آب وهوایی هست ؟ توضیح دهید:

9)     سرزمین های مغرب و جنوب غربی آسیا شامل کدام بخش هاو مناطق  آسیا است ؟عربستان، داخل فلات آناتولیو فلاتایران وهمچنین آسیایمرکزی .

 

 

 

درس   هجدهم

1)    پراکندگی جمعیت در قاره ی آسیا چگونه است ؟ توضیح بدهید.

2)    کدام نژادها در آسیا وجود دارند ؟ توضیح بدهید.

3)    بیشترین ادیان منتشرشده در آسیا کدامند ؟ نام ببرید.

4)    ادیان دیگری این آیین ها در قاره های دیگر کمتر نفوذ کرد ه اند و در آسیا پیروان زیادی دارندکدامند؟

5)    کشور های تولید کننده برنج در آسیا را نام ببرید : 4 نمونه

6)    چهار کشور صنعتی آسیا را نام ببرید:

7)    ببرهای اقتصادی آسیا کدام کشورها را تشکیل می دهند ؟ 4 کشور

8)    چرا برخی از کشورها ، ببرهای اقتصادی آسیا لقب گرفته اند ؟

9)    کشور چین چطور توانست موفقیت های صنعتی ، اقتصادی کسب کند ؟

10)اطلس چیست ؟

 11) نقشه های طبیعی چگونه نقشه هایی هستند؟

12) نقشه های سیاسی چگونه نقشه هایی هستند؟

درس   نوزدهم

1)    چرا جنوب غربی آسیا منطقه ی مهمی محسوب می شود؟

2)    جنوب غربی آسیا شامل کدام قسمت های آسیاست ؟

3)    کوههای جنوب غربی آسیا از کجا تا کجاست ؟

4)    سرزمین های پست و جلگه ای جنوب غربی آسیا شامل کدام موارد است ؟نام ببرید.

5)    بیابانهای جنوب غربی آسیا را نام ببرید :

6)    چهار نوع آب و هوای جنوب غربی آسیا را نام ببرید:

7)    آب و هوای مدیترانه ای را توضیح دهید:

8)    آب و هوای کناره های خلیج فارس و دریای عمان را توضیح بدهید:

9)    آب و هوای کوهستانی را توضیح بدهید :

10) چهار نوع زبان در جنوب غربی آسیا را نام ببرید:

11)سه نوع دین در آسیا را نام ببرید:

12)اقتصاد کشورهای جنوب غربی آسیا بطور کلی چگونه است؟توضیح دهید

 

درس   بیستم

1)     منطقه ی جنوب غربی آسیا در موقعیت  استراتژیک واقع شده است یعنی چه؟ توضیح دهید.

2)    چرا جنوب غربی آسیا ازنظر تامین انرژی دارای موقعیت استراتژیکی است ؟ توضیح دهید.

3)    چرا جنوب غربی آسیا ازنظر دینی ، دارای موقعیت استراتژیکی است ؟ توضیح دهید.

4)    چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟ 2 دلیل بیاورید.

5)    دو دلیل اهمیت ایران در منطقه جنوب غربی آسیا را بنویسید:

6)    جزایر ایران در خلیج فارس را نام ببرید: 4 نمونه .

7)    نام سه مسجد دنیای اسلام را نام ببرید :

8)    در نفشه ای با مقیاس (1:50000) اگر فاصله ی شهر A  و شهر B در روی نقشه 4 سانتی متر باشد فاصله ی حقیقی این دو شهر را به متر و کیلومتر بر روی زمین بدست آورید :

 

 

درس    بیست و یکم

1)    به طور کلی ناهمواریهای اروپا به چند بخش تقسیم می شود؟نام ببرید.

2)    اروپای پیر کجاست ؟ توضیح دهید شامل چه قسمت هایی می شود؟

3)    اروپای جوان کجاست ؟ توضیح دهید شامل چه قسمت هایی می شود؟

4)    مناطق شمالی اروپا چگونه آب وهوایی دارند ؟

5)    مناطق مجاور اقیانوس اطلس در اروپا  چگونه آب و هوایی دارند ؟

6)    قسمت های شرق اروپا چگونه آب و هوایی دارند ؟

7)    چهار کاربرد رودهای اروپا را بنویسید :

8)     چهار رود مهم اروپا را نام ببرید :

9)     موقعیت قاره ی آفریقا را بنویسید:

10)آب و هوای آفریقا به طور کلی چگونه است ؟

11)آفریقای سبز شامل کدام قسمت های آسیا است ؟ توضیح دهید .

12) آفریقای خشک شامل کدام قسمت های آسیا است ؟ توضیح دهید .

13)رودهای آفریقا را نام ببرید : 4 مورد

درس    بیست ودوم

1)    میزان جمعیت قاره ی آفریقا نسبت به وسعت آن چگونه است ؟ توضیح دهید .2

2)     دلایل عدم رشد جمعیت در آفریقا را بنویسید : 4 مورد.3

3)     مردم آفریقا به چه زبان هایی صحبت می کنند ؟

4)     ادیان مردم آفریقا را نام ببرید : 3 مورد

5)    آفریقا دارای کدام معادن و منابع طبیعی  است نام ببرید :5 مورد

6)      عوا مل خارجی  توسعه نیافتگی قاره افریقا را  توضیح دهید:

7)     عوا مل داخلی  توسعه نیافتگی قاره افریقا را  توضیح دهید:

8)    جاذبه های گردشگری آفریقا را نام ببرید : 2 مورد

درس     بیست وسوم

1)    کشور آمریکا و کانادا تولید کننده صنعتی چه محصولاتی هستند ؟

2)    مهم ترین عواملی که موجب پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی و تبدیل آن به یک قدرت بزرگ اقتصادی شده اند را بنویسید : 4 مورد

3)    اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین ( جنوبی و مرکزی) را توضیح دهید :

4)    چرا برخی از کشورهای آمریکای لاتین نسبت به بقیه از وضعیت بهتری برخوردارند ؟

5)    چرا در قاره ی آمریکا گردشگری رونق بسیار یافته است ؟ توضیح دهید.

درس    بیست و چهارم

1)    قاره ی اقیانوسیه و استرالیا کجاست ؟

2)    از نظر ویژگی های طبیعی استرالیا است ؟

3)    چرا کشورهای استرالیا و نیوزیلند از نظر اقتصادی پیشرفته هستند ؟ توضیح دهید.

4)    استرالیا و نیوزیلند از نظر کشاورزی و دام پروری چگونه هستند ؟ توضیح دهید.

5)    چرا گردشگری در استرالیا و نیوزیلند رونق یافته است ؟

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

طراح سایت دبیر علوم اجتماعی تهران م 11:
موضوعات وب
 
امکانات وب
p style="text-align: center;">استخاره با قرآن
استخاره با قرآن