وبلاگ دبیر علوم اجتماعی
این وبلاگ متعلق به دبیر علوم اجتماعی منطقه یازده تهران می باشد 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

سوالاتتستیمطالعاتپایههشتم ) 12درساول (

 1. 1.      به بخشش مال و علم و توانایی و زمان عمر خود ............. می گویند .
 2. 2.      به اموال و دارائی که وقف می شود ............. می گویند .
 3. 3.      در مورد موقوفات کسی حق تصرف ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که .......... معین نموده استفاده  شود .
 4. 4.      لوایح برای تصویب و قانونی شدن به ................. فرستاده می شوند.
 5. 5.      بودجه به زبان ساده پیش بینی ................ دولت یا همان در آمدها و هزینه هاست .
 6. 6.      رئیس قوه ی مجریه ............ نام دارد .
 7. 7.      منظوراز شهروندان ........... یک کشورند .
 8. 8.      یکی از مهم ترین وظایف قوه ی قضائیه ................. مردم است .
 9. 9.      اگر گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد و اورا متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده است به این --عمل............می گویند .

10. هروسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند ............ نامیده می شود.

11. به دلیل اهمیت ارتباطات در کشور وزاتخانه ای بنام ................وجود دارد .

12. اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم عربستان دوران پیش از بعثت به گونه ای بود که از آن به ............. یاد می شود.

13. نخستین اقدام پیامبر )ص ( پس از ورود به مدینه ............. برای انجام امور عبادی ، اجتماعی ، علمی و

سیاسی بود.

14. امام علی ) ع ( در ......... به دنیا آمد .

15. هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ............... بر ایران حکومت می کرد .

16. در زمان خلافت عمر ارتش ساسانی در نبرد............. از سپاه اعراب مسلمان شکست خوردند .

17. در جنگ صفین امام علی ) ع ( به مقابله با شورشیان معاویه رفت و آنها را .......... نامید.

18. مرکز خلافت امویان در شهر ............ بود.

19. موسس سلسله ی صفاری ............... با پشتیبانی مردم سیستان و گروه عیاران به حکومت رسید .

سوالاتپاسخکوتاه12درساول

 1. 1.      قوه ی مجریه شامل چه بخش هایی از دولت است ؟ ...................................
 2. 2.      مقر هیئت دولت کجاست ؟..........................
 3. 3.      کدام نهاد پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است ؟.................
 4. 4.      حضرت محمد ) ص ( در چند سالگی به پیامبری مبعوث شد ؟ .............
 5. 5.      قبایل بزرگ قریش را در مکه نام ببرید:   ...........و ........... و ............
 6. 6.      هدف از دین اسلام چه بود ؟ ...............................
 7. 7.      چرا حضرت علی ) ع ( در مقابل ماجرای بنی سقیفه سکوت اختیار نمود ؟ .......................................
 8. 8.      ابوبکر چند سال حکومت کرد ؟ ..................
 9. 9.      عمر چند سال حکومت کرد ؟ ..................

10. پس از کشته شدن عثمان مردم دریافتند که جامعه ی اسلامی بی سرپرست مانده با چه کسی بیعت کردند ؟.............

11. معاویه چه کسی به حکومت کوفه انتخاب کرد؟ .................

12. چه کسی با سخنرانی های روشنگرانه ی خود چهره ی واقعی ستمکار حکومت بنی امیه را آشکار نمود ؟...............

13. آخرین پادشاه ساسانی چه کسی بود ؟ ..............

14. چه کسی در کوفه به خونخواهی امام حسین ) ع ( و یارانش برخاست ؟ ..............

15. شهر بغداد را چه کسی بنا نهاد ؟ ..................

16. سرداری که در خراسان قیام کرد چه کسی بود ؟.................

17. اولین پادشاه عباسیان چه کسی بود ؟ ...............

18. چه کسی پیشنهاد حفر خندق را در جنگ احزاب به پیامبر داد ؟ .................

19. بنیان گذار سلسه ی طاهریان چه کسی بود ؟ .................

20. موسس سلسله ی سامانیان چه کسی بود ؟ .................

21. مشهور ترین فرمانروای آل بویه چه کسی بود ؟ ..................

22. پدر شعر فارسی چه کسی است ؟ ............

23. مرکز خلافت امام علی ) ع ( کدام شهر بود ؟ .............

24. معاویه در کدام شهر به خلافت نشست ؟ ...............

25. در زمان ساسانیان کدام شهر پایتخت آنها بود ؟ ................

26. مرکز خلافت عباسیان کدام شهر بود ؟ ..............

27. کدام نویسنده و مترجم تاریخ پادشاهان و قهرمانان ایرانی را از زبان پهلوی به عربی ترجمه کردند ؟..................

28. رودکی در چه دوره ای سرودن شاهنامه را آغاز نمود ؟ ................

29. وزیران سامانی را نام ببرید:........... و ............

 

سوالاتچهارجوابی12درساول

 1. 1.      نوجوانان کدام گروه سنی را تشکیل می دهند ؟

الف) 8 تا21 سال                        ب )21 تا 28 سال

ج) 21 تا 3 سال                             د) 21 تا 12 سال

 1. 2.      نخستین کسانی که به پیامبر ) ص ( ایمان آوردند ؟

الف ( عمار و یاسر                                                                      ب ( سمیه و بلال حبشی

ج ( حضرت خدیجه ) س ( و حضرت علی ) ع (                 د ( ابوطالب و حضرت علی ) ع (

 1. 3.      نخستین شهدای اسلام چه کسانی بودند ؟

الف ( یاسر ، سمیه                                             ب ( ابوذر و عمار و یاسر

ج ( سمیه ، ام البنین ، حبیب                                 د ( مالک اشتر ، ابوذر و یاسر

 1. 4.      نام دیگر شهر یثرب چه بود ؟

الف ( مکه          ب ( حجاز                    ج ( مدینه النبی              د ( شام

 1. 5.      ابوبکر چند سال حکومت کرد؟

الف) 0 سال                    ب )8 سال                    ج) 1 سال                     د )23 سال

 1. 6.      عمرچند سال حکومت کرد؟

الف) 0 سال                    ب )8 سال                    ج) 1 سال                     د )23 سال

 1. 7.      سه جنگی که به حضرت علی ) ع ( تحمیل گردید ؟

الف ( احد ، بدر ، نهروان              ب ( خندق ، خیبر ، بدر

ج ( جمل ، صفین ، نهروان                       د ( صفین ، خندق ، جمل

 1. 8.      در جنگ صفین کدام یار حضرت علی ) ع ( باعث آشکار شدن شکست در چهره ی معاویه شد؟

الف ( مالک اشتر                        ب ( ابن عباس               ج ( حر بن عاملی                       د ( مسلم بن عقیل

 1. 9.      یکی از یاران معاویه که به طمع دست یافتن به حکومت مصر به او پیوست ؟

الف ( شوئضب خزائی                  ب ( عمروعاص              ج ( ابن زیاد                  د ( ابن سعد

10. در زمان ساسانیان کدام شهر را بعنوان پایتخت انتخاب کردند ؟

الف ( قادسیه                              ب ( موصل                    ج ( تیسفون                  د ( استخر

 1. 11.  در کدام نبرد اعراب مسلمان ضربه ی نهایی را علیه حکومت ساسانی وارد کردند ؟

الف ( قادسیه                              ب ( نهاوند                    ج ( دندانقان                  د ( ملازگرد

12. کدام سلسله در ایران ریشه و تبار ایرانی نداشت ؟

الف ( امویان                  ب ( عباسیان                  ج ( علویان در طبرستان             د ( آل بویه

13. کدام سلسله ها با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند ؟

الف ( طاهریان و سامانیان           ب ( سامانیان و آل بویه   ج ( علویان و آل بویه      د ( آل بویه و صفاریان

14. کدام سلسله ها بدون اجازه از خلفای عباسی حکومت برپا نمودند ؟

الف ( طاهریان و سامانیان                                   ب ( طاهریان وسامانیان و آل بویه

ج ( علویان و سامانیان و آل بویه              د ( علویان وآل بویه و صفاریان

15. نمونه های مهم معماری بر اساس اصول معماری ساسانی کدام غلط است ؟

الف ( آرامگاه امیر اسماعیل سامانی                       ب ( آرامگاه قابوس بن وشمگیر

ج ( مسجد جامع فهرج                                        د ( آرامگاه خیام نیشابوری

16. همکاری و یاری رساندن به یکدیگر را چه می گویند ؟

الف ( همدردی               ب ( تعاون                    ج ( همیاری                   د ( از خود گذشتگی

17. در نتیجه کدام یک از عوامل زیر صمیمیت بین اعضای جامعه بیشتر خواهد شد ؟

الف ( دوستی و تعاون                                          ب ( عدم احساس مسئولیت و تکبر

ج (عدم از خود گذشتکی و حسادت                      د ( تکبر و حسادت

18. مراقبت از اموال عمومی مربوط به کدامیک از جلوه های تعاون است ؟

الف ( تعاون در خانواده                           ب ( تعاون در مدرسه

ج ( تعاون در محله                                 د ( تعاون در خویشاوندان

19. سازمانها و موسسات خیریه برای فعالیت های خود باید از کدام وزارتخانه مجوز بگیرند ؟

الف ( وزارت کشور                                 ب ( وزارت تعاون

ج ( وزارت آموزش و پرورش                  د ( وزارت جهاد کشاورزی

20. در شرکت های تعاونی گروهی از افراد به طور ............. برای یک هدف مشترک تلاش می کنند .

الف ( اجباری                ب (داوطلبانه                 ج ( آگاهانه                   د ( ناآگاهانه

21. کدامیک از گزینه ها از اعضای هیئت دولت نمی باشد ؟

الف ( رئیس جمهور        ب ( وزیران      ج ( معاونان رئیس جمهور           د ( اعضای شورای نگهبان

22. بیشترین میزان در آمد های دولت از چه طریقی تامین می گردد ؟

الف ( سایر درآمدها       ب ( درآمد مالیاتی         ج ( صادرات نفت           د ( صادرات محصولات کشاورزی

23. پرخاشگری و نزاع در نتیجه ی کنترل نکردن کدامیک از عوامل زیر بوجود می آید ؟

الف ( هیجان      ب ( خشم          ج ( حسد          د ( تحقیر

24. بهترین اقدام برای کسی که از دست ما عصبانی است و حاضر به شنیدن حرفهای ما نیست چیست ؟

الف ( فورا صحنه را ترک کنیم                                         ب ( بخاطر اشتباهی که انجام داده ایم از او عذرخواهی کنیم

ج ( سعی کنیم علت عصبانیت را جویا شویم                       د ( فورا صحنه را ترک و از بزرگتر ها کمک بگیریم

25. رئیس قوه ی قضائیه توسط چه کسی انتخاب می شود ؟

الف ( رهبر        ب ( رئیس مجلس          ج ( وزیر دادگستری                   د (رئیس جمهور

26. کدامیک از شرکت ها و سازمان های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی باشد ؟

الف ( شرکت مخابرات ایران                                ب ( شرکت پست بانک ایران

ج ( سازمان فناوری اطلاعات ایران                        د ( بانک اقتصاد نوین

27. کدامیک از وزارتخانه های زیر خدمات پستی و رادیویی به مردم ارائه می دهند ؟

الف ( وزارت علوم و تحقیقات و فناوری                ب ( وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات

د ( وزارت تعاون و رفاه اجتماعی                          ج ( وزارت امور اقتصادی و دارائی

28. با کدامیک از موارد زیر می توان فایل متنی یا صوتی و تصویری را به همراه نامه ارسال نمود ؟

الف ( تلفن همراه                                   ب ( پست الکترونیک

ج ( تلویزیون های مدار بسته                   د ( دستگاه خودپرداز

29. کنترل ترافیک و تخلفات رانندگی از چه طریقی ثبت می شوند ؟

الف ( دوربین ها ، رایانه ها                                  ب ( پست الکترونیک

ج ( رایانه ها دستگاه های خود پرداز                     د ( دوربین ها ، تلفن همراه

30. در کدامیک از شهرهای عربستان کشاورزی رونق محدودی داشت ؟

الف ( مدینه و مکه          ب ( یمن و یثرب            ج ( یمن و طائف            د ( طائف و مکه

31. تعصب قبیله ای در میان اعراب چه نتایجی در برداشت ؟

الف (موجب بروز کینه و حس انتقام جویی شده بود .

ب ( مانع از ایجاد اتحاد و یکپارچگی میان اعراب می شد .

ج ( سبب گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارتگری شده بود .

د ( باعث گسترش بت پرستی در میان اعراب شده بود .

32. کدامیک از افراد زیر بعد از رحلت پیامبر ) ص ( به خلافت رسیدند ؟

الف ( عمربن خطاب        ب ( حضرت علی ) ع     ( ج ( ابوبکر      د ( عثمان

33. امام علی ) ع ( در کدام جنگ بیعت شکنان را شکست داد ؟

الف ( جمل         ب ( صفین        ج ( نهروان       د ( خندق

34. یزید باشنیدن اخبار کوفه چه کسی را به خلافت کوفه برکزید ؟

الف ( عمروعاص            ب ( عبیدالله بن زیاد       ج ( حجاج بن یوسف      د ( سعدوقاص

35. سلمان فارسی در کدامیک از جنگ های پیامبر اکرم ) ص ( حضور داشت ؟

الف ( احد          ب ( بدر            ج ( خندق         د ( خیبر

36. مرکز خلافت امویان کدام شهر بود ؟

الف ( شام          ب ( کوفه          ح ( مکه                        د ( مدینه

37. چه کسی کتاب کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به زبان عربی برگرداند ؟

الف ( عبدالله بن مقفع      ب ( جیهانی      ج ( صاحب بن عباد        د ( ابوریحان بیرونی

38. کدام یک از موارد زیر اقدامات فرمانروایان آل بویه نبوده است ؟

الف ( بغداد را تصرف کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ خود درآوردند .

ب ( بازسازی حرم مطهر امامان در نجف و کربلا و کاظمین

ج ( برکزاری مراسم عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین ) ع (

د ( در کاخ ها به خوشگذرانی می پرداختند و امامان شیعه را به زندان انداختند .

39. فرمانده سپاه ساسانی در جنگ قادسیه که کشته شد کدام گزینه است ؟

الف ( سورنا       ب ( رستم فرخزاد         ج ( سلمان فارسی          د ( یزدگرد سوم

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

طراح سایت دبیر علوم اجتماعی تهران م 11:
موضوعات وب
 
امکانات وب
p style="text-align: center;">استخاره با قرآن
استخاره با قرآن